PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 11 từ 06/03/2023 đến 12/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT TT Đinh Quang Tuyên, PCT Phạm Duy Hưng08:00Họp HĐND tỉnhHội trường tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Tìm hiểu mô hình sản xuất trồng trọt và phát triển dược liệuTỉnh Kon Tum

(Lịch thay đổi được tô đỏ)