PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 25 từ 13/06/2022 đến 19/06/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh08:00Họp UBND tỉnhTrụ sở UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)