PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 38 từ 12/09/2022 đến 18/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT08:00Họp UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn
Chủ tịch, các PCT14:00Dự công bố Quyết định kiểm tra của BTVTUTrụ sở HĐND-UBND tỉnh Bắc Kạn

(Lịch thay đổi được tô đỏ)