PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 12 từ 13/03/2023 đến 19/03/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh08:00Công tác tại tỉnh Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng

(Lịch thay đổi được tô đỏ)