PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 21 từ 15/05/2023 đến 21/05/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 16:00dự kiến Giao ban lãnh đạo UBNDTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên08:00Dự Hội nghị lấy ý kiến dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi)Trụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên14:00Họp rà soát chỉ số PCI, chỉ số xanh cấp tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Thẩm định hiện trường chuyển đổi rừng khu Công nghiệp Thanh Bình giai đoạn 2Huyện Chợ Mới

(Lịch thay đổi được tô đỏ)