PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 47 từ 13/11/2023 đến 19/11/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình20:00Dự chương trình theo Giấy mời của Ủy ban ATGT Quốc gia tại tỉnh Hòa Bình do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chủ trìtỉnh Hòa Bình

(Lịch thay đổi được tô đỏ)