PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 43 từ 17/10/2022 đến 23/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)