PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 39 từ 19/09/2022 đến 25/09/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 07:00Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)