PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch, các PCT 14:00Giao ban lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)