PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 25/07/2022 đến 31/07/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Các Phó Chủ tịch: Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phạm Duy Hưng08:00Dự Hội nghị Cụm thi đua các tỉnh vùng trung du và miền núi phía BắcTỉnh Bắc Kạn
Phó Chủ tịch Đỗ Thị Minh Hoa08:00Kiểm tra tình hình thực hiện các đề tài, dự án, nhiệm vụ khoa học công nghệHuyện Na Rì

(Lịch thay đổi được tô đỏ)