PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 24/10/2022 đến 30/10/2022
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Chủ tịch Nguyễn Đăng Bình, PCT Đỗ Thị Minh Hoa07:30Làm việc tại cơ quanTrụ sở HĐND - UBND tỉnh
Phó Chủ tịch Thường trực Đinh Quang Tuyên, Phó Chủ tịch Phạm Duy Hưng08:00Họp đôn đốc giải ngânTrụ sở HĐND - UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)