PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 31 từ 24/07/2023 đến 30/07/2023
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm

(Lịch thay đổi được tô đỏ)