PublishingPortal - Block_PageContent_Breadcrumb

 PublishingPortal - View_LichCongTac_UBND

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND TỈNH
Tuần thứ 44 từ 26/10/2020 đến 01/11/2020
Lãnh đạo Thời gian Nội dung Địa điểm
Quyền Chủ tịch và các Phó Chủ tịch08:00Họp Lãnh đạo UBND tỉnhTrụ sở HĐND-UBND tỉnh

(Lịch thay đổi được tô đỏ)