PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện Dự án dược liệu quý

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn vừa có Thông báo số 74/TB-SNN lùi thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện Dự án dược liệu quý.

Cụ thể, ngày 4/11/2022, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Thông báo số 70/TB-SNN về việc lựa chọn đơn vị Chủ trì liên kết thực hiện Dự án dược liệu quý. Theo đó, thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 12/11/2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là 17 giờ ngày 12/11/2022.

Nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lùi thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 17 giờ ngày 17/11/2022. Các hồ sơ gửi qua đường bưu điện được tính theo dấu đến của bưu điện chậm nhất là 17 giờ ngày 17/11/2022.

Các nội dung khác thực hiện theo Thông báo số 70/TB-SNN ngày 4/11/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bắc Kạn./.

Thu Cúc