PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

03/06/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Một số kết quả thực hiện trong 10 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Sau hơn 10 năm thực hiện Luật Nuôi con nuôi, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, công tác nuôi con nuôi đã có nhiều kết quả đáng khích lệ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Luật Nuôi con nuôi được Quốc hội khóa XII thông qua vào ngày 17/6/2010 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2011. Để đảm bảo thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định của Luật, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai thực hiện Luật Nuôi con nuôi, đồng thời chỉ đạo Sở Tư pháp cụ thể hóa các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về nuôi con nuôi; tổ chức hội nghị phổ biến Luật Nuôi con nuôi cho lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, các cơ sở nuôi dưỡng trên địa bàn tỉnh; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết nuôi con nuôi cho công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã, chỉ đạo các Phòng Tư pháp tham mưu, triển khai tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, Nhân dân trên địa bàn.

Từ năm 2011 đến năm 2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã giải quyết 206 trường hợp nuôi con nuôi trong nước và 167 trường hợp nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Việc thực hiện đăng ký nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh được giải quyết theo đúng thẩm quyền và thủ tục, quy định của pháp luật; công tác giải quyết việc nuôi con nuôi được thực hiện đúng tinh thần nhân đạo, tự nguyện, bảo đảm trẻ em được nhận làm con nuôi được nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục tốt trong môi trường gia đình. Công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của Luật Nuôi con nuôi được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã tổ chức Hội nghị phổ biến Luật Nuôi con nuôi cho gần 200 đại biểu là lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành cấp tỉnh, báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện; 8/8 Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thành phố; tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về công tác nuôi con nuôi cho 122/122 Chủ tịch UBND cấp xã, công chức tư pháp - hộ tịch với 4 chuyên đề về tìm gia đình thay thế cho trẻ em; trình tự, thủ tục đăng ký việc nhận nuôi con nuôi; hệ quả pháp lý của việc cho và nhận con nuôi; tư vấn pháp lý trong quá trình cho và nhận con nuôi. Đến nay, 108/108 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh bố trí công chức tư pháp - hộ tịch có trình độ chuyên môn từ Trung cấp Luật trở lên tham mưu về công tác nuôi con nuôi. Công tác phối hợp liên ngành giữa các cơ quan có liên quan trong việc giải quyết nuôi con nuôi được thực hiện chặt chẽ, cụ thể, rõ ràng, theo đúng Quy chế phối hợp về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 17/2019/QĐ-UBND ngày 08/10/2019 của UBND tỉnh. 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, trong quá trình triển khai thực hiện, công tác nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số khó khăn, vướng mắc như: Theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 14 Luật Nuôi con nuôi, người nhận con nuôi phải có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi. Tuy nhiên, pháp luật chưa có quy định cụ thể như thế nào là có điều kiện về kinh tế, dẫn đến gây khó khăn cho công chức tư pháp - hộ tịch trong việc đánh giá, xác định điều kiện của cha mẹ nuôi, áp dụng quy định không đồng bộ, thống nhất. Theo Điều 23 Luật Nuôi con nuôi quy định: "06 tháng 01 lần trong thời hạn ba năm, kể từ ngày giao nhận con nuôi, cha mẹ nuôi có trách nhiệm thông báo cho UBND cấp xã nơi họ thường trú về tình trạng sức khỏe, thể chất, tinh thần, sự hòa nhập của con nuôi với cha mẹ nuôi, gia đình, cộng đồng...". Tuy nhiên, một số trường hợp sau khi nhận con nuôi, cha mẹ nuôi không thực hiện việc thông báo tình hình phát triển của con nuôi cho UBND cấp xã nơi thường trú, dẫn đến khó khăn trong việc kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện việc nuôi con nuôi. Nhận thức của một số người dân, của cha mẹ nuôi về pháp luật nuôi con nuôi chưa đầy đủ. Công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật ở một số địa phương chưa hiệu quả. Một số công chức tư pháp - hộ tịch  còn hạn chế về kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết vụ việc thực tế.../. 

Triệu Thanh