PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

25/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm 2020, trồng rừng đạt 122,6% kế hoạch
Theo báo cáo của UBND tỉnh, năm 2020, toàn tỉnh trồng được 7.235 ha rừng, đạt 122,6% kế hoạch.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Năm 2020, kế hoạch giao thực hiện trồng rừng với diện tích 5.900 ha; trong đó trồng cây phân tán 1.900 ha; trồng lại sau khai thác và các chương trình, dự án khác là 4.000 ha. Tổng diện tích đăng ký, thiết kế trồng rừng tập trung và diện tích đăng ký trồng cây phân tán, đăng ký trồng lại rừng sau khai thác, các chương trình dự án khác là 7.412,87 ha/5.900 ha, đạt 125,6% kế hoạch.

Do công tác trồng rừng được quan tâm chỉ đạo sát sao ngay từ đầu năm, công tác chuẩn bị cây giống được thực hiện tốt (với 9,3 triệu cây giống) nên đến nay, toàn tỉnh đã trồng được 7.235 ha rừng, đạt 122,6% kế hoạch, tăng 726 ha so với năm 2019. Trong đó, diện tích trồng rừng tập trung 3.958,19 ha; diện tích trồng cây phân tán là 3.277.400 cây (quy đổi 3.277,04 ha).

Hiện nay, Ban Quản lý Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững các địa phương, cơ sở đang thực hiện công tác nghiệm thu diện tích rừng trồng mới và diện tích rừng trồng đang trong giai đoạn được chăm sóc./.

Bích Huệ