PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Năm học 2020-2021, thực hiện chính sách hỗ trợ gạo cho hơn 12.000 học sinh vùng khó khăn
Việc thực hiện chính sách hỗ trợ gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho học sinh vùng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã mang lại nhiều ý nghĩa và hiệu quả thiết thực.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn, trong năm học 2019-2020, đã có 22.182 lượt học sinh ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh được hỗ trợ 1.287.312 kg gạo; trong đó học kỳ 1, hỗ trợ cho 11.230 học sinh với 837.681 kg; học kỳ 2, hỗ trợ cho 10.952 học sinh với 449.631 kg.

Việc tiếp nhận, cấp phát gạo đều đảm bảo theo đúng kế hoạch, thực hiện hỗ trợ đúng định mức, đến đúng đối tượng thụ hưởng, vì vậy đã góp phần nâng cao tỷ lệ huy động học sinh đến trường, đặc biệt là học sinh vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, đồng thời góp phần đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế, nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương.

Dự kiến trong năm học 2020-2021, toàn tỉnh có tổng số 12.210 học sinh được hưởng chính sách với tổng số gạo cần hỗ trợ cho cả năm học là 1.645.331 kg.

Để đảm bảo quyền lợi cho các em học sinh theo đúng thời gian của học kỳ năm học, tỉnh cũng đã đề nghị Cục Dự trữ Nhà nước tiến hành 03 lần giao nhận gạo; cụ thể học kỳ I, giao nhận 02 lần vào cuối tháng 9 và cuối tháng 11 năm 2020; học kỳ II, tiến hành giao nhận 01 lần, dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2021./.

 

Bích Huệ