PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/02/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính
Xử lý vi phạm hành chính là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý Nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội. Thời gian qua, công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan chức năng quan tâm chỉ đạo thực hiện nên đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần quan trọng trong công tác phòng ngừa đấu tranh đối với các hành vi vi phạm, giữ vững an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các ngành chức năng của tỉnh đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về thủ tục, hình thức, trình tự áp dụng biện pháp xử lý hành chính, bảo đảm chính xác, khách quan trong việc xem xét, quyết định việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính; góp phần tích cực vào việc giữ gìn trật tự, kỷ cương quản lý hành chính trên địa bàn, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, đấu tranh phòng, chống có hiệu quả đối với vi phạm hành chính. Trong năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã phối hợp lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với 221 trường hợp (tăng 14 trường hợp so với năm 2019); đề nghị đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc 82 trường hợp (giảm 01 trường hợp so với năm 2019).

Các vụ việc vi phạm cơ bản đã được phát hiện và xử lý kịp thời, đúng thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định. Trong năm 2020, Công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện xử lý 14.692 vụ/15.221 đối tượng; ra quyết định xử phạt 15.221 đối tượng; nộp Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 10 tỷ đồng.

Trong đó, lĩnh vực trật tự an toàn giao thông đã phát hiện, xử lý 13.605 vụ/13.605 trường hợp; ra quyết định xử phạt 13.605 đối tượng; đã thi hành 12.233 quyết định; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 8 tỷ đồng. Trong lĩnh vực trật tự an toàn xã hội đã phát hiện, xử lý 1074 vụ/1584 trường hợp; ra quyết định xử phạt 1.584 đối tượng; đã thi hành 1.584 quyết định; nộp Kho bạc Nhà nước gần 1,8 tỷ đồng. Trong lĩnh vực an ninh chính trị, đã phát hiện, xử lý 13 vụ/32 trường hợp; ra quyết định xử phạt 32 đối tượng; đã thi hành 32 quyết định; nộp Kho bạc Nhà nước hơn 95 triệu đồng.

Năm 2020, số vụ xử phạt vi phạm hành chính trong toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 442 vụ việc, tăng 42 vụ việc so với cùng kỳ năm 2019. Số tiền thu được từ bán thanh lý phương tiện, tang vật bị tịch thu gần 550 triệu đồng.

Xử lý vi phạm hành chính là một trong những biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác này trên địa bàn tỉnh cũng còn có không ít những khó khăn, bất cập. Hiện nay, kinh phí bố trí cho công tác xử lý vi phạm hành chính còn hạn hẹp, nhất là điều kiện đảm bảo cho cơ sở vật chất trang thiết bị chưa đáp ứng được với yêu cầu đặt ra. Đội ngũ công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh của một số đơn vị như Chi cục Kiểm lâm, Cục Quản lý thị trường lực lượng còn thiếu, trong khi địa bàn quản lý rộng, phức tạp, gây khó khăn cho công tác phát hiện và xử lý vi phạm. Với địa bàn chủ yếu là đồi núi, nhiều dân tộc sinh sống, đời sống Nhân dân còn khó khăn, trình độ dân trí chưa cao nên việc tuyên truyền phổ biến pháp luật mặc dù được thực hiện thường xuyên nhưng việc chấp hành pháp luật của một số người dân vẫn còn thấp. Cùng với đó, việc thi hành các quyết định xử lý vi phạm hành chính bằng tiền còn khó khăn, một số đối tượng không chấp hành quyết định xử phạt là do không có điều kiện kinh tế để nộp phạt… Mặt khác, quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính nhiều, liên quan đến nhiều lĩnh vực quản lý Nhà nước nên việc nghiên cứu, áp dụng các quy định pháp luật về xử lý vi phạm hành chính (đặc biệt trong áp dụng các biện pháp xử lý hành chính) chưa toàn diện....

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xử lý vi phạm hành chính, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật và thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2021. Tại Kế hoạch, UBND tỉnh đã giao các ngành chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về xử lý vi phạm hành chính với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động, Nhân dân trên địa bàn để nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, ngăn ngừa, hạn chế các hành vi vi phạm hành chính. Đồng thời, tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ về xử lý vi phạm hành chính cho cán bộ, công chức, viên chức làm công tác quản lý Nhà nước về xử lý vi phạm hành chính và người có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính để nâng cao kiến thức pháp luật, kỹ năng áp dụng pháp luật xử lý vi phạm hành chính. Các ngành chức năng, các địa phương quan tâm củng cố, kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và biên chế, nâng cấp cơ sở vật chất để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thi hành pháp luật theo ngành, lĩnh vực quản lý, từ đó đưa ra các giải pháp khắc phục tồn tại hạn chế và kiến nghị cấp có thẩm quyền hoàn thiện các cơ chế, chính sách.../.

Bích Huệ