PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/06/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
UBND tỉnh vừa có Công văn chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị chức năng nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong đó, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp trong việc lựa chọn và đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; giúp Chủ tịch UBND cấp tỉnh cấp, cấp lại, thu hồi thẻ giám định viên tư pháp; kiểm tra, thanh tra việc thực hiện pháp luật về giám định tư pháp như giải quyết khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về giám định tư pháp và giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng cho đội ngũ giám định viên tư pháp xây dựng, người giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp xây dựng theo vụ việc và đội ngũ người trưng cầu giám định tư pháp liên quan đến lĩnh vực xây dựng thuộc địa bàn quản lý. Thực hiện rà soát, kiện toàn tổ chức, cá nhân có chức năng giám định nhằm đảm bảo số lượng, chất lượng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng; đề nghị Chủ tịch UBND cấp tỉnh ra quyết định công nhận, ra quyết định hủy bỏ công nhận người giám định tư pháp theo vụ việc, tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc ở địa phương và đăng tải danh sách trên cổng thông tin điện tử của UBND cấp tỉnh phục vụ việc trưng cầu giám định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giám định, kết luận giám định đối với các vụ việc được trưng cầu, yêu cầu giám định, đặc biệt là đối với các vụ án, vụ việc trọng điểm đảm bảo kịp thời, chính xác, khách quan.

Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện cân đối ngân sách bảo đảm kinh phí, trang thiết bị, phương tiện giám định và điều kiện vật chất cần thiết khác cho cá nhân, tổ chức giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền quản lý (khi có yêu cầu).

Đề nghị cơ quan tiến hành tố tụng các cấp (bao gồm các cơ quan điều tra, toà án, viện kiểm sát và cơ quan thi hành án dân sự cấp tỉnh, cấp huyện) thực hiện nghiên cứu các quy định mới của pháp luật về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng, đảm bảo trưng cầu đúng đối tượng, nội dung giám định và trưng cầu các tổ chức, cá nhân giám định tư pháp xây dựng đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định, phù hợp với đối tượng, nội dung giám định. Cung cấp kịp thời, đầy đủ hồ sơ, tài liệu, đối tượng giám định theo yêu cầu của cá nhân, tổ chức thực hiện giám định; kịp thời thực hiện hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật để bảo vệ người giám định hoặc người thân của người giám định. Tạm ứng, thanh toán kịp thời, đúng quy định chi phí, tiền bồi dưỡng giám định và tham dự phiên tòa cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giám định tư pháp xây dựng.

Giao Sở Tư pháp kịp thời tổng hợp, báo cáo về tổ chức, hoạt động giám định tư pháp ở địa phương, gửi Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng để thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Kạn, Báo Bắc Kạn thực hiện tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về hoạt động giám định tư pháp qua các kênh thông tin như đài phát thanh truyền hình, báo điện tử, bản tin tư pháp./

Bích Huệ