PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản
Luật Xuất bản năm 2012 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013. Sau 7 năm triển khai thi hành Luật, nhận thức và hành động của các cấp ủy đảng, chính quyền, của cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh về xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm có nhiều chuyển biến tích cực; công tác quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản được tăng cường.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để Luật Xuất bản sớm đi vào thực tiễn, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý xuất bản, in, phát hành trong tình hình mới, UBND tỉnh đã giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Cục Xuất bản, In và Phát hành - Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức các hội nghị để triển khai Luật Xuất bản, hội nghị triển khai công tác xuất bản; hội nghị tập huấn phổ biến hệ thống văn bản pháp luật trong lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, truyền thông cấp huyện, cán bộ làm công tác xuất bản của các cơ quan, đơn vị và các chủ cơ sở in, phát hành xuất bản phẩm trong tỉnh...

 Sở Thông tin và Truyền thông đã tích cực hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang Thông tin điện tử các đơn vị, địa phương đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các quy định của Nhà nước về hoạt động xuất bản; hướng dẫn các đơn vị xuất bản, in, phát hành trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định của Nhà nước về lĩnh vực xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm.

Cùng với với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến hướng dẫn thi hành Luật, các ngành chức năng của tỉnh cũng đã tăng cường các hoạt động quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản.

Trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn hiện chưa có nhà xuất bản; có 33 cơ sở in, trong đó 02 cơ sở in được cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm; có 02 đơn vị phát hành xuất bản phẩm với 09 cửa hàng phát hành xuất bản phẩm, trong đó có  01 đơn vị đã thực hiện việc đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm theo quy định (Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị trường học).

Những năm qua, các ngành chức năng của tỉnh đã thường xuyên cập nhật, rà soát, tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nhằm tăng cường công tác quản lý lĩnh vực xuất bản, in và phát hành. Qua đó, nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về công tác xuất bản được nâng lên.

Vì vậy, trong quá trình tham gia các hoạt động xuất bản, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện nghiêm túc các quy định về bản thảo tài liệu; thông tin ghi trên xuất bản phẩm; quy định nộp lưu chiểu cũng như đảm bảo nội dung tuyên truyền phù hợp với chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị. Các cơ sở in thực hiện nghiêm các quy định của Luật Xuất bản và các quy định pháp luật hiện hành, đảm bảo mục tiêu vừa phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị vừa sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Các cơ sở phát hành hoạt động theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Xuất bản, góp phần tích cực vào việc phát triển thị trường xuất bản phẩm, đáp ứng nhu cầu về văn hóa đọc của Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Để tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong hoạt động xuất bản, UBND tỉnh đã thành lập Đội liên ngành phòng, chống in lậu; theo đó hằng năm, Đội đều chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động trong hoạt động xuất bản nhằm mục đích chấn chỉnh, ngăn ngừa và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, đồng thời tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở in và phát hành xuất bản phẩm thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh. Trong giai đoạn 2013 - 2020, Đội liên ngành phòng chống in lậu của tỉnh và các địa phương đã tiến hành hơn 20 đợt thanh tra, kiểm tra đối với hơn 150 lượt cơ sở in, phát hành, photocopy; qua kiểm tra, đã tiến hành xử phạt các cơ sở vi phạm theo quy định, đồng thời nhắc nhở yêu cầu chủ cơ sở chấp hành đúng quy định pháp luật trong quá trình kinh doanh.

Cùng với đó, công tác giải quyết thủ tục hành chính trong từng lĩnh vực xuất bản, in và phát hành xuất bản phẩm được thực hiện đảm bảo đúng quy trình, quy định, nhanh gọn, thuận tiện. Có 14 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xuất bản, in, phát hành phân cấp cho Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu giải quyết; 02 thủ tục hành chính phân cấp cho Phòng Văn hóa - Thông tin các huyện, thành phố giải quyết.

Thời gian qua, 100% kết quả giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực xuất bản, in và phát hành được trả trước và đúng hạn. Từ năm 2013 đến nay, Sở Thông tin và Truyền thông đã thẩm định bản thảo và cấp gần 600 giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (trung bình mỗi năm cấp gần 100 giấy phép); cấp mới, cấp đổi 04 giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm và 01 giấy xác nhận hoạt động phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh theo quy định.

Có thể nói, sau 7 năm thi hành Luật Xuất bản, công tác quản lý Nhà nước về xuất bản, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp. Hoạt động xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm trên địa bàn tỉnh luôn đảm bảo giữ vững định hướng chính trị tư tưởng, giữ được sự hài hoà giữa phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, từng bước hướng tới chuyên nghiệp hoá và hiện đại hóa, phù hợp với xu thế chung của xuất bản, in, phát hành trong nước, phục vụ xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực thi Luật Xuất bản năm 2012 cũng còn bộc lộ một số bất cập. Luật Xuất bản có hiệu lực từ ngày 01/7/2013, đến nay, Chính phủ đã ban hành 04 Nghị định, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành 05 Thông tư để quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật và Nghị định, song một số hướng dẫn chưa được cụ thể; các văn bản hướng dẫn thi hành sau khi sửa đổi, bổ sung còn dàn trải, không xây dựng hợp nhất nên khó khăn cho công tác quản lý cũng như công tác tra cứu, tìm hiểu của người dân; cụ thể như:

Theo quy định, xuất bản phẩm chỉ được in ở cơ sở in đủ điều kiện in xuất bản phẩm được cơ quan quản lý Nhà nước cấp giấy phép hoạt động in. Trong khi hiện nay, nhiều cơ quan, đơn vị đề nghị cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh dưới hình thức đĩa DVD hoặc in trên chất liệu vải bạt mà trong thực tế, cơ bản các cơ sở có giấy phép hoạt động in lại không có thiết bị, máy móc để in tài liệu dưới các hình thức này.

Bộ Tài chính đã có Thông tư số 214/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản; Thông tư số 43/2020/TT-BTC ngày 26/5/2020 quy định mức thu, nộp phí thẩm định nội dung tài liệu không kinh doanh để cấp giấy phép xuất bản, lệ phí cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh, lệ phí đăng ký nhập khẩu xuất bản phẩm để kinh doanh… nhưng chưa có nội dung quy định đối với trường hợp thu phí thẩm định đối với tài liệu không kinh doanh đề nghị cấp giấy phép tái bản…

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về hoạt động xuất bản, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, UBND tỉnh đã kiến nghị với Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với các bộ ngành chức năng liên quan xem xét, bổ sung một số nội dung như: Quy định cụ thể đối với việc đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm và loại hình kinh doanh sách online; hướng dẫn thi hành đối với trường hợp in tài liệu không kinh doanh dưới hình thức đĩa DVD hoặc in trên chất liệu vải bạt; quy định mức thu phí thẩm định cấp phép xuất bản tài liệu không kinh doanh đối với trường hợp xin cấp giấy phép tái bản…/.

Bích Huệ