PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/07/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công
Trong những năm qua, công tác quản lý Nhà nước về đất đai nói chung và đất công nói riêng đã được các cấp, ngành của tỉnh Bắc Kạn quan tâm, triển khai thực hiện, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, giữ vững ổn định đời sống người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hiện trên địa bàn tỉnh đã có trên 3.800 tổ chức sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhìn chung, việc quản lý đất của tổ chức cơ bản đảm bảo theo quy định. Các chỉ tiêu sử dụng đất hàng năm cơ bản thực hiện trong phạm vi kế hoạch, không vượt chỉ tiêu sử dụng đất được phân bổ. Kế hoạch sử dụng đất hằng năm được các địa phương công khai, niêm yết theo quy định để người dân được biết và thực hiện. Các quy định của Nhà nước trong việc lập hồ sơ thu hồi, giao đất thực hiện các công trình dự án đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật…

Chủ tịch UBND tỉnh LýThái Hải kiểm tra thực địa quy hoạch cụm công nghiệp tại huyện Chợ Mới

Tuy nhiên, trong quá trình quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; việc sử dụng đất công của tổ chức và các địa phương chưa được kiểm tra, giám sát, đôn đốc thường xuyên; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của một số tổ chức bị lấn chiếm diễn ra ở hầu hết địa bàn các huyện, thành phố; còn một số tổ chức buông lỏng quản lý, không sử dụng hết diện tích đất được giao, sử dụng sai công năng, không đúng mục đích. Bên cạnh đó, có nhiều danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo Nghị quyết của HĐND chậm được thực hiện. Một số địa phương còn để đất hoang hóa, chưa chủ động lập phương án sử dụng đất. Một số công trình, dự án sau khi hoàn thành, chủ đầu tư không bàn giao hồ sơ đất dôi dư cho địa phương quản lý. Đất đã bồi thường giải phóng mặt bằng xây dựng công trình, dự án không sử dụng hết ở một số địa phương còn để người dân tái lấn chiếm nhưng chậm xử lý…

Để khắc phục những tồn tại kể trên, tháng 12/2019, HĐND tỉnh Bắc Kạn đã thông qua Nghị quyết số 31/NQ-HĐND nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng đất công trên địa bàn tỉnh. Thực hiện nhiệm vụ HĐND giao, ngày 15/7/2020, UBND tỉnh cũng vừa ban hành Kế hoạch số 413/KH-UBND triển khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND. Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu, trong tháng 7/2020, các xã, các tổ chức sử dụng đất thực hiện ngay việc rà soát các thửa đất đang có vướng mắc trên địa bàn theo đơn vị hành chính cấp xã chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các tổ chức để đất bị lấn chiếm, sử dụng đất sai mục đích, không có nhu cầu sử dụng hết diện tích đất được giao để đất hoang hóa... Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch giải quyết cụ thể; lập phương án tổng thể sắp xếp, xử lý các cơ sở nhà đất đảm bảo hiệu quả, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch đô thị và quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Từ nay đến hết năm 2020, phấn đấu cơ bản các thửa đất của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng ổn định, không tranh chấp đều được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND cấp huyện thường xuyên chỉ đạo các chủ sử dụng đất thực hiện nghiêm nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về đất đai, chủ động quản lý đất được giao, đất công cộng, đất chưa sử dụng; hạn chế thấp nhất tình trạng lấn chiếm đất công, để đất hoang hóa. Chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây huyện, các phòng ban chuyên môn đề xuất và làm tốt nhiệm vụ tạo lập, phát triển, quản lý, khai thác quỹ đất; chủ động xây dựng phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất, trụ sở để sử dụng đất có hiệu quả.

Theo chức năng, nhiệm vụ, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện, các chủ đầu tư đăng ký nhu cầu sử dụng đất để thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng thực hiện các dự án cần bảo đảm sát thực tế. Hướng dẫn các chủ sử dụng đất, các chủ đầu tư khi được giao đất phải quản lý chặt chẽ phần đất thu hồi để xây dựng công trình dự án; khi công trình dự án hoàn thành cần bàn giao hồ sơ đất kèm theo tài sản trên đất cho đơn vị sử dụng; bàn giao hồ sơ, mốc giới đất đã thu hồi không sử dụng hết cho địa phương quản lý, tránh tình trạng để người dân tái lấn chiếm đất đã được Nhà nước bồi thường.

Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về đất đai đến đông đảo cán bộ, người dân để hiểu và tự giác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; vận động người dân hoàn trả diện tích đất lấn chiếm. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, tập huấn nhằm nâng cao nghiệp vụ chuyên môn, trách nhiệm công vụ đối với đội ngũ cán bộ làm công tác địa chính, nhất là cấp xã.

Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố tăng cường tổ chức giám sát, thanh tra, kiểm tra và xử lý kịp thời các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Đôn đốc thực hiện các kết luận thanh tra đã ban hành, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Đối với các kết luận thanh tra còn có ý kiến khác nhau cần sớm xác minh, đảm bảo rõ ràng minh bạch. Quan tâm giải quyết đơn thư liên quan đến lĩnh vực đất đai, tránh gây bức xúc trong nhân dân…/.   

Thu Cúc