PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

29/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngân Sơn hoàn thành đại hội đảng bộ cấp cơ sở
Đến ngày 24/6, tất cả các chi, đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ huyện Ngân Sơn đã hoàn thành tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Qua đánh giá cho thấy, công tác tổ chức đại hội được các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và huyện. Các tiểu ban văn kiện đã tập trung xây dựng và hoàn thành dự thảo báo cáo chính trị, dự thảo báo cáo kiểm điểm đảm bảo chất lượng, trên cơ sở lấy ý kiến rộng rãi các thành phần xã hội; đánh giá được toàn diện kết quả phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ qua, đồng thời xác định được mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới.


Đại hội Đảng bộ xã Vân Tùng nhiệm kỳ 2020-2025.

Công tác nhân sự đại hội được chuẩn bị nghiêm túc, bảo đảm dân chủ, đúng quy trình; Đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện; tỷ lệ cấp ủy trẻ, cấp ủy viên nữ đáp ứng yêu cầu… Công tác bầu cử đảm bảo đúng quy trình, dân chủ, khách quan. Kết quả bầu nhân sự cấp ủy, bầu đại biểu tham dự đại hội cấp trên đảm bảo cơ cấu, số lượng./.

Theo baobackan.org.vn