PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/03/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh công tác thanh niên
Nhằm triển khai thực hiện hiệu quả công tác thanh niên, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền, triển khai thực hiện các chính sách cho thanh niên học sinh, tạo điều kiện để thanh niên là học sinh được bình đẳng về cơ hội học tập, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, chăm sóc sức khỏe.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, các đơn vị, trường học trong tỉnh cần tăng cường quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai Luật Thanh niên, nghị quyết của HĐND tỉnh, quyết định của UBND tỉnh về Chương trình phát triển thanh niên tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021 - 2030 ... tới toàn thể đảng viên, cán bộ, giáo viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh trong lứa tuổi thanh niên. Chú trọng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho thanh niên học sinh thông qua các ứng dụng pháp luật trực tuyến, mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng. Quan tâm tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tới nhóm thanh niên là học sinh yếu thế, dân tộc thiểu số và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức chỉ đạo thực hiện công tác thanh niên.

Tiếp tục tổ chức triển khai các cơ chế, chính sách cho thanh niên học sinh, trong đó quan tâm các chính sách việc làm, định hướng, hỗ trợ, tư vấn nghề nghiệp cho học sinh cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên; chính sách thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp. Tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi theo quy định Nghị định số 13/2021/NĐ-CP  ngày 1/3/2021 của Chính phủ.

Hoạt động ngoại khóa của học sinh Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Quang Thuận tại Di tích lịch sử Nà Tu (thuộc xã Cẩm Giàng, huyện Bạch Thông)

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục, thực hiện các kế hoạch về giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, văn hóa ứng xử trong trường học; thực hiện hiệu quả công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội cho học sinh. Đổi mới hình thức cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thanh niên trong các cơ sở giáo dục học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học; thực hiện có hiệu quả chuyển đổi số trong lĩnh vực GD&ĐT; triển khai các chương trình đào tạo ngoại ngữ trên mạng Internet nhằm tạo điều kiện để thanh niên là học sinh ở các vùng nông thôn, vùng dân tộc thiểu số được tiếp cận, học tập miễn phí.

Đổi mới cơ chế, chính sách nhằm huy động tối đa các nguồn lực phát triển thanh niên trong các cơ sở giáo dục; chú trọng các chính sách đặc thù hỗ trợ nhóm thanh niên là học sinh, sinh viên dễ bị tổn thương, thanh niên là học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Khuyến khích các tổ chức, cá nhân cung cấp các dịch vụ tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe cho thanh niên là học sinh; đầu tư, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao, công trình phúc lợi xã hội cho thanh niên trong các cơ sở giáo dục…/.

Ngọc Tú