PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học
Ngày 28/8/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 1812/SGDĐT-GDTRH-GDTX hướng dẫn Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thành phố; các trường trung học phổ thông và các trường phổ thông dân tộc nội trú huyện triển khai giáo dục STEM trong giáo dục trung học.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Giáo dục STEM là phương thức giáo dục nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức khoa học, gắn liền với ứng dụng của chúng trong thực tiễn. Nội dung bài học theo chủ đề STEM gắn với việc giải quyết tương đối trọn vẹn một vấn đề, trong đó, học sinh được tổ chức tham gia học tập một cách tích cực, chủ động và biết vận dụng kiến thức vừa học để giải quyết vấn đề đặt ra; thông qua đó, góp phần hình thành phẩm chất năng lực cho học sinh.

Nội dung bài học STEM được gắn kết với các vấn đề thực tiễn đời sống xã hội, khoa học, công nghệ và học sinh được yêu cầu tìm các giải pháp để giải quyết vấn đề, chiếm lĩnh kiến thức, đáp ứng yêu cầu cần đạt của bài học.

Quy trình xây dựng bài học STEM gồm 4 bước: Lựa chọn nội dung dạy học; xác định vấn đề cần giải quyết; xây dựng tiêu chí của sản phẩm/giải pháp giải quyết vấn đề; thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học.

Để triển khai hiệu quả, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ xây dựng kế hoạch và tổ chức tập huấn cho giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học; các Phòng Giáo dục và Đào tạo và các cơ sở giáo dục phổ thông xây dựng kế hoạch triển khai áp dụng giáo dục STEM; kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện của các cơ sở giáo dục phổ thông thuộc phạm vi quản lý./.

Hồng Nhung