PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

18/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Thanh tra thi đua nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thanh tra
Hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ phát động, trong 5 năm qua (2015 - 2020) các tập thể, cá nhân ngành Thanh tra Bắc Kạn đã tích cực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của ngành.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với phương châm đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra trong việc thực thi pháp luật; lựa chọn tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội, những lĩnh vực nhạy cảm được dư luận quan tâm, qua đó kiến nghị xử lý các sai phạm, chấn chỉnh quản lý, bổ sung cơ chế chính sách, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hoạt động thanh tra của Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra tiếp tục được đổi mới về nội dung cũng như phương pháp tiến hành. Nhìn chung đã cơ bản hoàn thành kế hoạch được đề ra. Quá trình thanh tra đã chú trọng chỉ đạo việc thực hiện quy trình thanh tra theo quy định của pháp luật.

Trong giai đoạn 2015 - 2020, ngành Thanh tra đã tiến hành 1.569 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực, bao gồm: 221 cuộc thanh tra hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội; 1.207 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và 141 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

Nội dung thanh tra hành chính tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực như công tác quản lý, đầu tư xây dựng cơ bản; quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách; công tác quản lý, sử dụng đất… Nội dung thanh tra chuyên ngành tập trung trên các lĩnh vực về tài nguyên, môi trường, giao thông vận tải, y tế, việc thực hiện chính sách lao động, an toàn lao động. Đồng thời, ngành Thanh tra còn thực hiện các cuộc thanh tra chuyên đề diện rộng theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ về nợ đọng xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách Nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ; việc quản lý và sử dụng đất có nguồn gốc từ nông trường, lâm trường quốc doanh theo Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ; về việc sử dụng quỹ bảo hiểm; mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao; đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Qua thanh tra phát hiện tổng vi phạm 57.700,040 triệu đồng, trong đó kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 37.585,530 triệu đồng và 16.714m2 đất; kiến nghị khác 11.619,210 triệu đồng; xử phạt vi phạm hành chính 2.163 trường hợp với tổng số tiền 8.495,300 triệu đồng; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả trả lại 27,048m3 gỗ sao và gỗ muồng để bán đấu giá nộp lại cho Nhà nước. Đã thu hồi về ngân sách Nhà nước 36.038,616 triệu đồng (bao gồm thu hồi 27.923,316 triệu đồng đối với các kiến nghị thu hồi về kinh tế của các cuộc thanh tra, kiểm tra và 8.115,300 triệu đồng xử phạt vi phạm hành chính của thanh tra, kiểm tra chuyên ngành). Chuyển cơ quan điều tra 04 vụ việc. Kiến nghị xử lý hành chính 85 tập thể, 89 cá nhân.

Công tác kiểm tra, đôn đốc xử lý sau thanh tra tiếp tục được thực hiện, trong 05 năm qua có 222 kết luận thanh tra được ngành Thanh tra của tỉnh kiểm tra, đôn đốc.

Phát huy kết quả đạt được của các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 - 2020, trong giai đoạn tới (2020 - 2025), Thanh tra tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo, phát động các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức ngành Thanh tra hăng hái thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng./.

Thanh Thuyên