PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

11/01/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Ngành Tuyên giáo cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, tham mưu tổ chức quán triệt, triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống
Sáng 11/01/2021, Tỉnh ủy Bắc Kạn tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tuyên giáo năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tại Hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh đã chỉ đạo ngành Tuyên giáo cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào cuộc sống.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy báo cáo kết quả công tác năm 2020 tại Hội nghị 

Trong năm 2020, Ban Tuyên giáo các cấp đã bám sát tình hình thực tiễn địa phương, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, hiệu quả các mặt của công tác tuyên giáo. Công tác quán triệt các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục lý luận chính trị được triển khai thực hiện tốt.

Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) ngày càng đi vào chiều sâu, góp phần xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Trong năm, Ban Tuyên giáo đã tham mưu tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh “Bác Hồ với quê hương Bắc Kạn. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào xây dựng, phát triển tỉnh Bắc Kạn trong giai đoạn hiện nay”; triển khai Cuộc thi “Bác Hồ với thiếu nhi - Thiếu nhi với Bác Hồ”; tổ chức thành công Hội thi “Bắc Kạn học tập và làm theo Bác”...

Công tác chỉ đạo, định hướng báo chí - xuất bản trên địa bàn có nhiều chuyển biến. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên theo dõi nội dung báo chí phản ánh, tham mưu cho cấp ủy chỉ đạo kịp thời, nhất là các vấn đề quan trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Trong năm, Ban Tuyên giáo đã đẩy mạnh chỉ đạo tuyên truyền về đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, hướng tới Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước các cấp và Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Bắc Kạn lần thứ V; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19…

Cùng với đó, các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể tỉnh và các ngành trong khối tư tưởng, văn hóa, khối khoa giáo đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện đồng bộ công tác tuyên giáo gắn với nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tại Hội nghị, Vụ Lý luận, Ban Tuyên giáo Trung ương và các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về một số vấn đề để triển khai tốt nhiệm vụ trong năm 2021 như công tác quán triệt, triển khai các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác giáo dục lý luận chính trị, công tác chỉ đạo, định hướng báo chí tuyên truyền, công tác khoa giáo và các vấn đề xã hội…

Ghi nhận những kết quả đạt được của ngành Tuyên giáo trong năm 2020, đồng thời chỉ ra một số hạn chế còn tồn tại, tại Hội nghị, đồng chí Phương Thị Thanh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQB tỉnh nhấn mạnh, năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, nhiệm vụ của ngành Tuyên giáo là rất quan trọng và nặng nề. Ngành cần bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong năm 2021, tham mưu tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện, đưa nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục chính trị, tư tưởng. Đẩy mạnh tuyên truyền các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn trong năm 2021.

Đ/c Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phương Thị Thanh phát biểu tại Hội nghị

Ban Tuyên giáo các cấp tăng cường công tác nghiên cứu lý luận, kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phù hợp với thực tiễn đất nước. Tích cực tham gia tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, góp phần giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề do thực tiễn đặt ra. Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của Đảng. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy giao.

Cùng với đó là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa phương thức công tác tuyên giáo, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả của công tác chỉ đạo báo chí. Nghiên cứu đề xuất những giải pháp hữu hiệu ngăn chặn những thông tin xấu độc trên mạng Internet. Đấu tranh phản bác có hiệu quả những quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Xây dựng và củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân vào Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Đồng thời, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.../.

Hương Lan