PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

24/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Bắc Kạn vẫn đang ở cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới
Đánh giá cấp độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế, tính đến 18h ngày 24/1, tỉnh Bắc Kạn hiện vẫn đang ở cấp 1, nguy cơ thấp, bình thường mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với cấp huyện, cấp độ dịch không thay đổi so với ngày 23/1 với 7 huyện ở cấp độ 1, Na Rì cấp độ 3, không còn huyện cấp độ 2 và cấp độ 4.

Đối với cấp xã, có 95 xã được phân loại cấp độ 1 (tăng 1 xã so với ngày 23/1); 6 xã cấp độ 2 (giảm 1 xã so với ngày 23/1), số xã cấp độ 3 và cấp độ 4 không thay đổi so với ngày 23/1 (với 5 xã cấp độ 3 và 2 xã cấp độ 4)./.

Ngọc Tú