PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

17/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công theo Chỉ thị số 15-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU, hoạt động đầu tư công trên địa bàn tỉnh được thực hiện tập trung, đồng bộ, đảm bảo chất lượng, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Vì vậy, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã xác định nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý đầu tư công trong thời gian tới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData


Quản lý đầu tư công hiệu quả góp phần phát triển kinh tế, xã hội địa phương
 (Ảnh: Thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn - hồ Ba Bể đoạn qua xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông)

Thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 13/11/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh, tỉnh Bắc Kạn đã triển khai thực hiện các chương trình, dự án đảm bảo công khai, minh bạch, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và khả năng cân đối nguồn lực của tỉnh.

Giai đoạn 2016 - 2022, tổng kế hoạch vốn đầu tư công của tỉnh trên 12.714 tỷ đồng, trong đó, tỉnh đã ưu tiên bố trí kế hoạch vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và bố trí cho các dự án hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, các dự án chuyển tiếp, đối ứng các dự án ODA... Đối với các dự án khởi công mới, ưu tiên thực hiện các dự án quan trọng, cấp bách, dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo… đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Từ nguồn vốn đầu tư công, cùng với kết quả đầu tư từ những năm trước, kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục được đầu tư xây dựng ngày càng đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp ủy, các cơ quan chuyên môn và chính quyền địa phương đã phát huy vai trò quản lý nhà nước, nâng cao năng lực, ý thức, trách nhiệm và phát huy tính chủ động, tự chịu trách nhiệm của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn. Hệ thống các thể chế quản lý của tỉnh đã được hoàn thiện. Các dự án đầu tư được kiểm soát chặt chẽ về phạm vi, quy mô theo đúng mục tiêu, lĩnh vực, chương trình đã phê duyệt; sử dụng vốn hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí trong đầu tư. Các dự án còn tồn tại, vướng mắc về quyết toán từ nhiều năm trước đã được xử lý dứt điểm; nợ đọng xây dựng được giải quyết triệt để; các dự án được đưa vào sử dụng đều phát huy hiệu quả sau đầu tư.

Bên cạnh kết quả đạt được, tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu, một số dự án còn điều chỉnh nhiều lần, chậm tiến độ. Một số cơ quan, đơn vị còn lúng túng trong triển khai, thực hiện Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan... Đây là những hạn chế được chỉ ra tại các hội nghị đánh giá về công tác đầu tư công.

Để thực hiện hiệu quả hơn nữa công tác đầu tư công trong thời gian tới, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ này. Trong đó, phương hướng, nhiệm vụ được xác định là tiếp tục nâng cao nhận thức về vai trò quan trọng và ý nghĩa của công tác đầu tư công trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phục vụ nhu cầu của người dân trong thời kỳ mới; xác định đây là nhiệm vụ xuyên suốt trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác quản lý đầu tư công. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát đánh giá đầu tư; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, công bằng, minh bạch, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động đầu tư công. Nâng cao vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong hoạt động đầu tư công.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật và chính sách mới có liên quan đến hoạt động đầu tư công. Chủ động rà soát, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn trong hoạt động đầu tư công. Tăng cường hoạt động kiểm tra để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai các dự án đầu tư công.

Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, người làm công tác liên quan đến hoạt động quản lý đầu tư, đặc biệt là đội ngũ công chức cấp huyện, cấp xã. Có cơ chế, hình thức thưởng phạt và xử lý nghiêm minh những vi phạm, sai sót khi để xảy ra lãng phí, thất thoát nguồn lực tài chính của Nhà nước theo quy định tại Quyết định số 57/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2018 của UBND tỉnh.

Tiếp tục tăng cường quản lý năng lực các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, nhất là hoạt động tư vấn xây dựng. Nâng cao chất lượng cấp chứng chỉ năng lực hành nghề cho cá nhân, chứng chỉ năng lực hoạt động của tổ chức; kiên quyết thu hồi chứng chỉ hoạt động nếu phát hiện có gian lận trong kê khai xin cấp chứng chỉ của cá nhân, tổ chức.

Thực hiện nghiêm công tác giám sát, đánh giá đầu tư theo quy định tại Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 và Nghị định số 01/NĐ-CP ngày 1/1/2020 của Chính phủ. Tăng cường thanh tra, kiểm tra các dự án đầu tư, xử lý nghiêm các chủ thể có vi phạm trong hoạt động đầu tư xây dựng, đặc biệt là các vi phạm gây thất thoát, lãng phí vốn ngân sách nhà nước, vi phạm về chất lượng công trình xây dựng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng, nhất là trong công tác thẩm định dự án, thanh quyết toán vốn đầu tư.

Để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo quản lý đầu tư công trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh đã giao các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư chủ động nghiên cứu, phối hợp, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp về quản lý đầu tư công. Đối với các dự án đầu tư công trọng điểm nhóm A, nhóm B đã được UBND tỉnh chấp thuận tiến độ thực hiện, UBND tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực; sớm hoàn thiện thủ tục đầu tư đối với các dự án đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư để tổ chức thực hiện theo quy định và đảm bảo tiến độ./.

Hương Lan