PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

13/11/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nhiều ý kiến tâm huyết về xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh
Hội thảo khoa học “Thực trạng, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” do Tỉnh ủy tổ chức sáng 10/11 đã nhận được nhiều ý kiến tâm huyết, đầy trách nhiệm, nhằm góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các đại biểu dự Hội thảo

Với chủ đề “Thực trạng, giải pháp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”, Hội thảo được tổ chức nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đánh giá khách quan thực trạng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh, từ đó có giải pháp thiết thực để tổ chức thực hiện đảm bảo, hiệu quả.

Hội thảo đã nhận được 15 bài tham luận, trong đó có 8 tham luận trực tiếp về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh. Sau khi phân tích, làm rõ những hạn chế và nguyên nhân trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua, các đại biểu đã tập trung đề xuất nhiều giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức

Tham luận về một số giải pháp khắc phục tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ đảng viên hiện nay, đồng chí Hà Sỹ Toàn - nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống là nền tảng, là động lực để phát triển xã hội. Suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống là một nguyên nhân cơ bản dẫn đến sự sụp đổ của chế độ xã hội. Chính vì vậy, Đảng ta luôn coi trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong nội bộ cũng như toàn xã hội.

Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn đã nghiêm túc tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn, kết luận của Trung ương về công tác xây dựng Đảng và đạt được một số kết quả quan trọng, góp phần thực hiện hoàn thành cơ bản nhiệm vụ chính trị của đảng bộ trong mỗi giai đoạn, tạo được lòng tin của đảng viên, của xã hội đối với Đảng. Tuy nhiên, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức đảng và hệ thống chính trị cơ sở một số nơi còn yếu; một số cấp ủy chưa quan tâm đúng mực và phát huy cao ý thức trách nhiệm, tính chủ động linh hoạt trong công tác tư tưởng, chính trị, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Hình thức giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho cán bộ, đảng viên chậm được đổi mới, tính chiến đấu, tính thuyết phục chưa cao. Chất lượng sinh hoạt của một số chi bộ chưa được đổi mới, công tác quản lý đảng viên chưa chặt chẽ. Trách nhiệm người đứng đầu chưa thực sự đề cao, ý thức tu dưỡng rèn luyện của một số cá nhân còn hạn chế. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên, cán bộ, tổ chức Đảng có dấu hiệu vi phạm ở một số tổ chức đảng còn chậm…

Trước tình hình trên, để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng, góp phần khắc phục hạn chế thiếu sót, ngăn chặn đẩy lùi tình trạng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một số bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay ở tỉnh, đồng chí Hà Sỹ Toàn đã đề xuất 4 giải pháp:

Một là, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tư tưởng theo định hướng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đề ra đó là chủ động, thiết thực, kịp thời và hiệu quả. Nâng cao sức chiến đấu, tính giáo dục, tính thuyết phục trong công tác tuyên truyền, giáo dục, khắc phục lối báo cáo chay, lý thuyết chung chung, không gắn liền, liên hệ thực tế làm cho người nghe cảm thấy ức chế, nhàm chán. Người học phải thực sự cầu thị, nghiêm túc với tinh thần như Bác nói “Dao càng mài càng sắc, ngọc càng mài càng trong”.

Hai là, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đổi mới nội dung hình thức sinh hoạt. Thực hiện nghiêm nguyên tắc sinh hoạt Đảng “dân chủ đi đôi với tập trung”, “lãnh đạo tập thể, cá nhân phụ trách”, sau khi đã thảo luận thống nhất thì “thiểu số phục tùng đa số”, khắc phục tình trạng nể nang dĩ hòa vi quý, đoàn kết một chiều. Duy trì nếp sinh hoạt chi bộ theo định kỳ với tinh thần đảng viên tự giác chấp hành, chi bộ chỉ báo hoãn không báo họp.

Ba là, phát huy vai trò đầu tầu gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy cơ quan, đơn vị.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng, phát huy vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và sự phối hợp thực hiện quyết liệt của các tổ chức chính trị - xã hội.

Đ/c Hà Sỹ Toàn, nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tham luận tại Hội thảo

Tham luận về “Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên của đảng bộ tỉnh, góp phần xây dựng, chính đốn Đảng và hệ thống chính trị”, đồng chí Lèng Văn Tý - nguyên ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho rằng, để nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thì trước hết phải hiểu rõ “công tác chính trị tư tưởng là gì?”.

Sau khi phân tích rõ về công tác chính trị tư tưởng, đồng chí nhấn mạnh, công tác chính trị, tư tưởng là vũ khí sắc bén, có vai trò to lớn trong việc xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Tuy nhiên, bên cạnh những nhận thức đúng, trong cán bộ, đảng viên còn có những khuynh hướng coi nhẹ hoặc khuếch đại vai trò của chính trị tư tưởng và công tác tư tưởng.  

Để nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng, theo đồng chí Lèng Văn Tý cần phải nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền, giáo dục. Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng nội dung công tác chính trị tư tưởng là phải trả lời trúng, cụ thể, sinh động và có tính chiến đấu, tính thuyết phục những vấn đề đặt ra trong cuộc sống cách mạng của Nhân dân ta. Chất lượng nội dung cao phụ thuộc vào nhiều yếu tố, trước hết là người làm công tác chính trị tư tưởng, trên cơ sở nắm vững quan điểm của Đảng, đi vào phong trào cách mạng của quần chúng, vào thực tiễn của từng ngành, từng cơ sở, địa phương…, phát hiện ra và trả lời những vấn đề do cuộc sống phát sinh.

Nội dung có ý nghĩa quyết định, nhưng hình thức và phương pháp để truyền bá nội dung cũng rất quan trọng. Truyền bá tư tưởng cách mạng, cần đi sâu phân tích, nghiên cứu tâm lý từng tầng lớp nhân dân, tìm tòi những hình thức, phương pháp mới, phong phú, sinh động; khắc phục bệnh công thức, đơn điệu, nghèo nàn, kém linh hoạt trong công tác tư tưởng. Chất lượng công tác chính trị tư tưởng quyết định là ở chất lượng những người làm công tác tư tưởng.

Nâng cao chất lượng công tác chính trị tư tưởng còn phải cải tiến toàn bộ hệ thống tổ chức làm công tác tư tưởng. Ngoài ra, cần tăng cường công tác tuyên truyền miệng, công tác giáo dục từng người; cải tiến sinh hoạt chính trị trong các tổ chức của Đảng, các tổ chức quần chúng; tăng cường và cải tiến công tác thông tin, báo chí, xuất bản…

Đồng chí Lèng Văn Tý nhấn mạnh, việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị là một quá trình, không phải tiến hành một lần, một chốc, một lát, mà phải thường xuyên, liên tục. Trên cơ sở chủ trương, kế hoạch chung của Đảng, mỗi cấp bộ đảng, cấp ủy căn cứ tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị mà xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, trong đó có công tác chính trị tư tưởng để xây dựng, chỉnh đốn Đảng và cả hệ thống chính trị.

Xây dựng Đảng vững mạnh về tổ chức và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ

Đ/c Hà Đức Tuyến, nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham luận tại Hội thảo

Tham luận tại Hội thảo về “Giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh”, đồng chí Hà Đức Tuyến - nguyên ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đánh giá, những năm qua, công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý (công tác cán bộ) các cấp của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Công tác cán bộ từng bước đi vào nền nếp, cơ bản bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng yêu cầu xây dựng đội ngũ cán bộ đẩy mạnh CNH-HĐH và hội nhập quốc tế. Đến nay, đa số cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của tỉnh có năng lực công tác tốt, có trình độ cao, năng động, sáng tạo, quyết liệt trong điều hành, quản lý công việc, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Cơ bản cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có lối sống lành mạnh, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; chấp hành tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, tận tâm với công việc, gắn bó, gần gũi với Nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí đã chỉ rõ một số hạn chế còn tồn tại trong công tác cán bộ của tỉnh như: Tại một số cấp ủy, tổ chức đảng, việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cán bộ chưa thực sự quyết liệt và chưa toàn diện; quản lý cán bộ chưa thật chặt chẽ, phát hiện, bồi dưỡng nhân tài còn hạn chế. Đánh giá cán bộ chưa đạt được kết quả theo yêu cầu; tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá cán bộ còn chung chung, tính định lượng chưa cao. Trong kiểm điểm, đánh giá vẫn còn biểu hiện nể nang, ngại va chạm, dĩ hòa vi quý. Việc xây dựng và thực hiện quy hoạch cán bộ ở một số nơi vẫn còn tình trạng khép kín trong từng địa phương, cơ quan, đơn vị; có nơi có tình trạng quy hoạch treo, quy hoạch không sử dụng được…

Sau khi phân tích những hạn chế và nguyên nhân còn tồn tại, đồng chí đã đề xuất 5 nhóm giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của tỉnh, gồm:

(1) Nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác cán bộ và việc xây dựng đội ngũ cán bộ của tỉnh. Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương, của tỉnh về công tác cán bộ để tạo sự thống nhất cao, từ đó chỉ đạo quyết liệt trong công tác cán bộ; quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc, ý thức tổ chức kỷ luật; chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chế độ học tập chính trị, nghị quyết của Đảng…

(2) Thực hiện thật tốt các khâu trong công tác cán bộ trên cơ sở xác định: Đánh giá là khâu tiền đề; quy hoạch là khâu nền tảng; luân chuyển là khâu đột phá; đào tạo, bồi dưỡng là yêu cầu cấp bách; sắp xếp, bố trí, đề bạt, quản lý cán bộ là nhiệm vụ thường xuyên.

(3) Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu quản lý chặt chẽ đội ngũ cán bộ.

(4) Làm tốt việc nêu gương để lan tỏa, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

(5) Đẩy mạnh việc kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

***

Ngoài các tham luận trên, Hội thảo đã nhận được nhiều ý kiến tham luận về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên của Đảng bộ tỉnh; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Ủy ban Kiểm tra các cấp; giải pháp nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của Đảng bộ tỉnh; giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức của hệ thống tổ chức chính quyền các cấp; phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong việc giám sát tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.../.

Hương Dịu