PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/09/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Những điều cần biết về bảo hiểm xã hội tự nguyện
Bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện là chính sách bảo hiểm của Đảng và Nhà nước, vì quyền lợi của người lao động và Nhân dân, được Nhà nước bảo hộ, do cơ quan BHXH thực hiện. Tham gia BHXH tự nguyện để được hưởng lương hưu hằng tháng và chăm sóc sức khỏe khi tuổi già.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tuyên truyền cho đối tượng tham gia chính sách BHXH 

I. NGƯỜI THAM GIA

Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc nhóm người tham gia BHXH bắt buộc.

II. MỨC ĐÓNG HẰNG THÁNG

1. Mức đóng: Đóng 22% mức thu nhập tháng.

Người tham gia BHXH tự nguyện được lựa chọn mức thu nhập tháng đóng như sau: Mức thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn; mức cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở. (Năm 2022: Mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn là 1.500.000đ/tháng; mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng).

2. Hỗ trợ mức đóng:

Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng bằng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn:

Bằng 30% đối với người tham gia thuộc hộ nghèo.

Bằng 25% đối với người tham gia thuộc hộ cận nghèo.

Bằng 10% đối với các nhóm người tham gia khác.

Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng).

3. Phương thức đóng

Được lựa chọn các phương thức đóng sau:

Đóng định kỳ: Hằng tháng; 3 tháng một lần; 6 tháng một lần; 12 tháng một lần; nhiều năm một lần (không quá 5 năm/lần).

Đóng 1 lần: Cho những năm còn thiếu (không quá 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

* Lưu ý: Người tham gia được lựa chọn mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng: Ví dụ thấp nhất là 1.500.000 đồng/tháng; 1.550.000 đồng/tháng, 5.000.000 đồng/tháng... đến cao nhất là 29.800.000 đồng/tháng.

Minh họa một số mức thu nhập tháng lựa chọn làm căn cứ đóng

Mức đóng hằng tháng

Chưa có hỗ trợ của Nhà nước

(đồng/tháng)

Số tiền Nhà nước hỗ trợ đối với nhóm người tham gia khác(1)

(đồng/tháng)

Số tiền người tham gia phải đóng

(đồng/tháng)

(1)

(2)=22% x (1)

(3)=10%x1.500.000x22%

(4)=(2)-(3)

1.500.000

330.000

33.000

297.000

2.000.000

440.000

33.000

407.000

3.000.000

660.000

33.000

627.000

5.000.000

1.100.000

33.000

1.067.000

 
Khi hết phương thức đóng đã đăng ký, người tham gia có thể điều chỉnh tăng hoặc giảm mức thu nhập tháng lựa chọn làm căn cứ đóng (không dưới mức chuẩn nghèo khu vực nông thôn, không cao hơn 20 lần mức lương cơ sở theo quy định).

Thời điểm đóng:

Trong tháng đối với phương thức đóng hằng tháng; trong 3 tháng đối với phương thức đóng 3 tháng một lần; trong 4 tháng đầu đối với phương thức đóng 6 tháng một lần; trong 7 tháng đầu đối với phương thức đóng 12 tháng một lần. Thời điểm đóng BHXH đối với trường hợp đóng một lần cho nhiều năm về sau hoặc đóng một lần cho những năm còn thiếu được thực hiện tại thời điểm đăng ký phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng.

Quá thời điểm đóng BHXH theo quy định mà người tham gia BHXH tự nguyện không đóng BHXH thì được coi là tạm dừng đóng BHXH tự nguyện. Người đang tạm dừng đóng BHXH tự nguyện, nếu tiếp tục đóng thì phải đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH với cơ quan BHXH.

III. QUYỀN LỢI VÀ MỨC HƯỞNG

Người tham gia BHXH tự nguyện khi có đủ các điều kiện theo quy định, được hưởng quyền lợi sau:

Chế độ hưu trí:

Điều kiện hưởng:

Người tham gia BHXH tự nguyện được hưởng lương hưu hằng tháng khi có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đủ tuổi nghỉ hưu: Kể từ ngày 1/1/2022

Nam: Đủ 60 tuổi 6 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 3 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nam sẽ đạt 62 tuổi vào năm 2028.

Nữ: Đủ 55 tuổi 8 tháng. Sau đó, mỗi năm tăng thêm 4 tháng. Tuổi nghỉ hưu với lao động nữ sẽ đạt 60 tuổi vào năm 2035.

Trường hợp đã đủ tuổi nghỉ hưu, nhưng thời gian đóng BHXH chưa đủ 20 năm thì được đóng một lần cho những năm còn thiếu (tối đa 10 năm) để đủ điều kiện hưởng lương hưu.

Mức hưởng: 

Lương hưu hằng tháng = tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng X mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH

Trong đó, tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng 45% tương ứng với số năm đóng BHXH như sau: Lao động nam là 20 năm; lao động nữ là 15 năm. Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động cả nam và nữ được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

Thu nhập tháng đã đóng BHXH làm căn cứ tính mức bình quân thu nhập để hưởng lương hưu được nhân với mức điều chỉnh thu nhập (theo cơ sở chỉ số giá tiêu dùng bình quân năm do Tổng cục Thống kê công bố) trừ trường hợp thu nhập tháng đã đóng BHXH theo phương thức đóng một lần cho những năm còn thiếu.

BHXH một lần:

Điều kiện hưởng: Đủ tuổi nghỉ hưu nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH mà không tiếp tục tham gia BHXH; ra nước ngoài để định cư; bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế; sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và có yêu cầu nhận BHXH một lần.

Mức hưởng:  Tính theo  số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được:

1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014; 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ năm 2014 trở đi. Trường hợp, thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm, mức hưởng bằng số tiền đã đóng, mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Mức hưởng BHXH một lần của người tham gia được Nhà nước hỗ trợ không bao gồm số tiền Nhà nước hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện, trừ trường hợp là người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định của Bộ Y tế.

Chế độ tử tuất:

Trợ cấp mai táng

Điều kiện: Những người sau đây khi chết:

Người có thời gian đóng BHXH tự nguyện từ đủ 60 tháng trở lên.

Người đang hưởng lương hưu.

Mức hưởng: Người lo mai táng được nhận trợ cấp mai táng bằng 10 lần mức lương cơ sở tại tháng người tham gia BHXH tự nguyện chết.

Trợ cấp tuất một lần:

Điều kiện

Mức hưởng

Người đang đóng BHXH tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng BHXH chết.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm tính bằng:

  • 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho những năm đóng BHXH trước năm 2014;
  • 02 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH cho các năm đóng từ năm 2014 trở đi.

Người tham gia BHXH tự nguyện có thời gian đóng BHXH chưa đủ một năm chết.

Thân nhân được hưởng trợ cấp bằng số tiền đã đóng nhưng mức tối đa bằng 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Người tham gia BHXH tự nguyện có cả thời gian đóng BHXH bắt buộc và tự nguyện chết.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tối thiểu bằng 03 tháng mức bình quân tiền lương và thu nhập tháng đóng BHXH

Người đang hưởng lương hưu chết:

+ Nếu chết trong 02 tháng đầu hưởng lương hưu.

Thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần tính theo thời gian đã hưởng lương hưu.

• Thì trợ cấp tính bằng 48 tháng lương hưu đang hưởng.

+ Nếu chết vào những tháng sau đó.

• Thì cứ hưởng thêm 01 tháng lương hưu thì mức trợ cấp giảm đi 0,5 tháng lương hưu.

 

Được cấp thẻ BHYT miễn phí

Người tham gia BHXH tự nguyện sẽ được cấp thẻ BHYT miễn phí trong suốt quá trình hưởng lương hưu.

Được điều chỉnh lương hưu

Lương hưu được điều chỉnh trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế phù hợp với ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH.

Cần biết thêm thông tin chi tiết, người lao động và Nhân dân đến trực tiếp các điểm thu BHXH, BHYT, cơ quan BHXH các cấp hoặc liên hệ phòng Truyền thông và phát triển đối tượng - BHXH tỉnh Bắc Kạn.

Địa chỉ: Tổ 9, phường Phùng Chí Kiên, thành phố Bắc Kạn;

Điện thoại cố định: 02093.873650; 02093 810584. Điện thoại di động: 0941966576 - 0915202027;

Website: backan.baohiemxahoi.gov.vn

Bích Huệ (tổng hợp)