PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Những tham luận trách nhiệm, tâm huyết tại Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025, các đại biểu đã tham luận đóng góp ý kiến về nhiều vấn đề, lĩnh vực quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị nhằm phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII đề ra. Sau đây, Cổng Thông tin điện tử tỉnh lược ghi một số tham luận tại Đại hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp và du lịch của tỉnh

Trong nhiệm kỳ qua, công tác phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch của tỉnh Bắc Kạn có nhiều chuyển biến tích cực. Giai đoạn 2016-2020, khu vực nông, lâm nghiệp có tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 2,4%/năm; tổng lượng khách du lịch đến Bắc Kạn đạt trên 2,4 triệu lượt, bình quân hằng năm tăng 7,9%. Tuy nhiên, việc thu hút đầu tư vào nông, lâm nghiệp và du lịch đến nay vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của tỉnh.


Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa trình bày tham luận tại Đại Hội

Từ thực tế những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong nhiệm kỳ qua, trong tham luận trình bày tại Đại hội, Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Thị Minh Hoa đề xuất một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường để thu hút đầu tư vào nông - lâm nghiệp và du lịch của tỉnh trong nhiệm kỳ tới như: Nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác CCHC, cải thiện môi trường; đẩy mạnh cải cách thể chế, trong đó tập trung rà soát sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện, xây dựng mới các cơ chế, chính sách ưu đãi thu hút đầu tư phát triển nông, lâm nghiệp và du lịch phù hợp với nguồn lực và những lợi thế sẵn có của địa phương theo hướng tạo thuận lợi cho nhà đầu tư; nâng cao chất lượng việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, đẩy nhanh giải quyết các thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến cấp phép đầu tư, xây dựng, kinh doanh, giao đất, thuê đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng....; đẩy mạnh hiện đại hóa nền hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ TTHC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh và hệ thống một cửa; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong sạch, có đức và tài, đáp ứng yêu cầu công việc trong thời kỳ mới; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ của công chức, viên chức, nhất là công chức, viên chức trực tiếp giải quyết thủ tục hành chính; thường xuyên đồng hành cùng nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi triển khai thực hiện các dự án; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, cung cấp thông tin về các quy hoạch phát triển nông lâm nghiệp, du lịch và cơ chế, chính sách ưu đãi đầu tư, các quy định thủ tục hành chính của tỉnh cho các nhà đầu tư tìm hiểu tiếp cận; tăng cường công tác xúc tiến đầu tư và quảng bá về tiềm năng thế mạnh của tỉnh, nhất là lĩnh vực nông lâm nghiệp và du lịch.

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ thông qua nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ đã có bước phát triển trưởng thành đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ, có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần xây dựng và kiện toàn hệ thống tổ chức cơ sở Đảng trong các cấp, các ngành, các đơn vị; nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; triển khai hiệu quả đường lối, chính sách của Đảng vào thực tiễn, góp phần giữ vững an ninh chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ tiếp theo, đại diện Ban Tổ chức Tỉnh ủy đề xuất, tiếp tục nâng cao chất lượng cán bộ, đảng viên, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 như: Tập trung nâng cao chất lượng công tác đánh giá cán bộ; đổi mới và đa dạng hóa hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định, bảo đảm tính khả thi; bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử phải căn cứ yêu cầu nhiệm vụ, quy hoạch và tiêu chuẩn chức danh cán bộ; tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ theo quy hoạch và yêu cầu, chú trọng việc rèn luyện, nâng cao năng lực thực tiễn đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý; gắn kết chặt chẽ việc đào tạo, bồi dưỡng với quy hoạch cán bộ; chú trọng công tác giáo dục nâng cao ý thức cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cấp ủy viên, bí thư cấp ủy, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở đáp ứng được yều cầu…

Đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội

Những năm qua, thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã phát huy quyền làm chủ và trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng các chủ trương, nghị quyết có liên quan đến đời sống và nghĩa vụ của Nhân dân, hoàn thiện và nâng cao chất lượng các chủ trương, nghị quyết trước khi ban hành, tạo sự đồng thuận xã hội.


Đồng chí Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh
trình bày tham luận về đẩy mạnh công tác giám sát và phản biện xã hội

Để thực hiện tốt hơn nữa chức năng giám sát và phản biện xã hội trong thời gian tới, đồng chí Ma Từ Đông Điền - Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đưa ra một số giải pháp như: Tiếp tục quán triệt, tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, mục đích, quan điểm, tính chất, nội dung của công tác giám sát, phản biện xã hội đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên...; Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội cụ thể hóa nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vào chương trình phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện cho phù hợp; tiếp tục phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn, Tổ tư vấn, Ủy viên Ủy ban MTTQ các cấp, người uy tín, tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, các chuyên gia và sự quan tâm của toàn thể Nhân dân trong công tác giám sát, phản biện; tăng cường nắm tình hình Nhân dân, các vấn đề người dân quan tâm, kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và Nhân dân với cấp ủy, chính quyền các cấp; đa dạng các hoạt động và ký kết các quy chế, chương trình phối hợp cụ thể nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và Nhân dân; tiếp tục tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ, năng lực, đảm bảo đủ khả năng tham gia công tác giám sát và phản biện xã hội; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, hòa giải ở cơ sở; tăng cường phối hợp trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân...

Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương

Công tác quốc phòng, quân sự địa phương có vị trí chiến lược hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ hoạt động lãnh đạo của Đảng, Nhà nước được tiến hành ở địa phương nhằm tổ chức và động viên quần chúng tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh Nhân dân, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ địa phương, giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia trong thế trận phòng thủ bảo vệ Tổ quốc.

Trong nhiệm kỳ tới, dự báo tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp. Trong nước, các thế lực thù địch tiếp tục chống phá cách mạng quyết liệt với nhiều âm mưu thủ đoạn, nhất là trên không gian mạng. Trên địa bàn tỉnh, dự báo phát triển kinh tế gặp nhiều khó khăn; thiên tai, dịch bệnh ảnh hường đến đời sống của Nhân dân...

Vì vậy, nâng cao hiệu quả công tác quốc phòng, quân sự địa phương có tầm quan trọng rất lớn đối với việc hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra./.

Nhóm PV Cổng Thông tin điện tử tỉnh