PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

08/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Nỗ lực triển khai Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn chính thức khởi động từ 1/7/2023. Sau hơn 2 tháng triển khai, cả hệ thống chính trị tỉnh đang nỗ lực thực hiện để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính thông qua Cổng Dịch vụ công tại "Bộ phận một cửa" 
UBND phường Sông Cầu, thành phố Bắc Kạn

Thực hiện Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, UBND phường Sông Cầu phấn đấu đến ngày 10/10/2023, tỷ lệ cung cấp, sử dụng dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) trên toàn phường đạt 100% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT toàn trình và 50% hồ sơ phát sinh của các thủ tục hành chính đã được cung cấp DVCTT một phần được tiếp nhận trực tuyến. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại Bộ phận Một cửa đạt 100%. Tỷ lệ hồ sơ phát sinh của các TTHC (được cung cấp DVCTT toàn trình, DVCTT một phần) có quy định phí, lệ phí phải được thực hiện thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia đạt 50%. Tỷ lệ hồ sơ TTHC được chứng thực điện tử trên tổng số hồ sơ TTHC phát sinh trong lĩnh vực chứng thực đạt 20%.

Sau hơn 2 tháng triển khai, TTHC toàn trình được phường Sông Cầu giải quyết trực tuyến đạt 100%. TTHC một phần được giải quyết trực tuyến đạt 82,5%. Chứng thực điện tử đạt 90,90%. Hồ sơ phát sinh của các TTHC có quy định phí lệ phí được thanh toán trực tuyến đạt 57,83%. Những ngày này, các đơn vị trên địa bàn phường đang chủ động triển khai thực hiện để duy trì các chỉ tiêu đã đạt và phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Tại phường Đức Xuân, nhờ sự hỗ trợ của lực lượng đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động thiết thực để người dân tiếp cận với DVCTT, đến nay, số lượng hồ sơ giải quyết TTHC qua mạng internet trên địa bàn ngày càng tăng hơn thời gian trước khi hỗ trợ, góp phần khai thác tốt các tiện ích của DVCTT.

Cũng nhờ có sự hướng dẫn tận tình của đoàn viên thanh niên với nhiều hình thức dễ nhớ, dễ hiểu, nhiều người dân đã tạo thành công tài khoản cá nhân trên dịch vụ công, bước đầu hình thành thói quen chủ động đăng ký thủ tục qua máy tính, điện thoại di động.

Đối với ngành Công an, Công an tỉnh đã triển khai cung cấp 117 DVCTT trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, Cổng Dịch vụ công Bộ Công an. Nhiều TTHC được giải quyết trên môi trường điện tử tại 3 cấp tỉnh, huyện, xã đã tác động trực tiếp, rộng rãi đến người dân, tạo nhiều thuận lợi cho Nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các giao dịch hành chính.

Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đang khai thác sử dụng 95 hệ thống thông tin, phần mềm, cơ sở dữ liệu khác nhau để phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, giải quyết TTHC, hỗ trợ nghiệp vụ... Hệ thống “Một cửa điện tử”, “Một cửa điện tử liên thông” và DVCTT mức độ cao được triển khai sử dụng tại 132 đơn vị. Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh Bắc Kạn tiếp tục duy trì kết nối, chia sẻ dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cán bộ Bộ phận một cửa các cấp hiện đã thực hiện TTHC tương đối thuận tiện.

Sau hơn 2 tháng triển khai Chiến dịch, trong số 7 chỉ tiêu đặt ra, toàn tỉnh đã đạt 3 chỉ tiêu (85% DVCTT cung cấp toàn trình; 100% dịch vụ công toàn trình phát sinh hồ sơ trực tuyến; 55% DVCTT một phần phát sinh hồ sơ trực tuyến). Các chỉ tiêu khác vẫn đang tiếp tục được đẩy mạnh, phấn đấu đạt 100% kế hoạch đề ra.

Theo Kế hoạch số 407/KH-UBND ngày 27/6/2023 của UBND tỉnh, Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn được triển khai từ ngày 1/7/2023 và kết thúc vào ngày 10/10/2023; mục tiêu nhằm góp phần hoàn thành các chỉ tiêu về cung cấp, sử dụng DVCTT, hướng tới hoàn thành sớm các chỉ tiêu chủ yếu phát triển Chính phủ số trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2023. Phấn đấu đến ngày 10/10/2023, toàn tỉnh có 80% TTHC được cung cấp dưới dạng DVCTT.

Để đạt được các mục tiêu, chỉ tiêu tại Chiến dịch, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn tổ chức, cá nhân thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia; triển khai số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC trong tiếp nhận, giải quyết TTHC.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát, đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và tiên phong, gương mẫu nộp hồ sơ trực tuyến khi giải quyết các TTHC của cá nhân, gia đình.

Với sự vào cuộc đồng bộ của các cơ quan, đơn vị, địa phương, Bắc Kạn đang nỗ lực từng ngày để hoàn thành các chỉ tiêu tại Chiến dịch cao điểm 100 ngày đêm nâng cao hiệu quả cung cấp, sử dụng DVCTT trên địa bàn tỉnh, ghi dấu ấn trong công tác chuyển đổi số năm 2023./.

Thu Trang