PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/12/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội năm 2020
Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các cấp, ngành, toàn thể người dân, năm 2020, huyện Pác Nặm đã nỗ lực thực hiện các biện pháp nhằm duy trì ổn định tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong năm, huyện tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất, sử dụng các nguồn vốn thực hiện các đề án, chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, đất soi bãi kém hiệu quả sang cây trồng có giá trị kinh tế cao. Duy trì và phát triển ổn định đàn vật nuôi, xây dựng và mở rộng các mô hình phát triển chăn nuôi, làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đói, rét, kiểm dịch, kiểm soát giết mổ. Thực hiện trồng rừng đạt chỉ tiêu giao, trong đó tập trung vào trồng cây gỗ lớn có giá trị kinh tế cao. Tập trung chỉ đạo và xây dựng kế hoạch thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dưng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân tham gia thực hiện, tập trung nguồn lực phát triển nhân rộng các mô hình sản xuất, hỗ trợ thực hiện các tiêu chí đăng ký hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý thuế và chống thất thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn được giao, nhất là đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia.

Về phát triển văn hóa - xã hội, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020; tiếp tục thực hiện việc rà soát, quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp học; tập trung đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2020. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. Đẩy mạnh Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng nông thôn mới, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, văn minh, bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa truyền thống dân tộc...

Ảnh: Người dân xã Nhạn Môn, huyện Pác Nặm thu hoạch lúa mùa

Nhờ vậy, các mục tiêu, nhiệm vụ chính đề ra trong năm 2020 đến nay cơ bản được hoàn thành. Trên địa bàn huyện, an ninh lương thực được đảm bảo; diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa đạt 125,68%; trồng rừng mới đạt 267,12% kế hoạch. Tình hình thị trường thương mại ổn định, giá cả các mặt hàng thiết yếu được cung ứng đầy đủ và kịp thời cho sản xuất và đời sống của Nhân dân; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 96,43% kế hoạch, bằng 103% so với năm 2019. Tổng thu ngân sách đạt 120% kế hoạch. Công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ duy trì thực hiện hiệu quả; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 96,52%, bằng 107% kế hoạch. Công tác chăm sóc sức khoẻ cho Nhân dân và các chương trình y tế quốc gia được thực hiện tốt. Toàn huyện có 82,21% số hộ gia đình trên địa bàn đạt chuẩn văn hóa, 89,38% thôn đạt danh hiệu thôn văn hóa và tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa đạt 98,82%. Công tác an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Tuy nhiên, trong năm 2020, công tác giảm nghèo của huyện gặp nhiều khó khăn, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đã tác động lớn đến việc làm và thu nhập của người lao động. Nhiều lao động của Pác Nặm phải nghỉ việc do các công ty không có đơn hàng. Mặt khác, dịch tả lợn Châu Phi làm nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện khó phát triển chăn nuôi. Do đó, số hộ tái nghèo và hộ nghèo mới phát sinh của Pác Nặm trong năm lớn hơn so với hộ thoát nghèo, dẫn đến tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện tăng 1,08% so với năm 2019. Ngoài ra, một số mô hình phát triển sản xuất chưa đạt kết quả cao; công tác xây dựng cơ bản tiến độ thực hiện còn chậm, giải ngân các nguồn vốn đạt thấp; xây dựng nông thôn mới chưa hoàn thành theo kế hoạch...

Sang năm 2021, trên cơ sở kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và căn cứ nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, Pác Nặm phấn đấu: Sản lượng lương thực bình quân đầu người đạt 550kg/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt 24 triệu đồng/năm; chuyển đổi 224 ha diện tích canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao; trồng rừng mới đạt 234 ha; thành lập mới 02 hợp tác xã; xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới; tạo việc làm mới cho trên 400 lao động trở lên; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 3% trở lên; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, xóa mù chữ 10/10 xã; quốc phòng - an ninh ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo…

Để đạt được mục tiêu trên, Pác Nặm xác định tập trung tập trung phát triển nông - lâm nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, coi trọng công tác khuyến nông, khuyến lâm, thuỷ lợi, đảm bảo diện tích gieo trồng, tăng hệ số sử dụng đất, phát triển, nhân rộng các mô hình, dự án sản xuất có hiệu quả. Tập trung phát triển các sản phẩm bản địa, sản phẩm chủ lực, OCOP. Chỉ đạo phát triển đàn vật nuôi theo hướng chăn nuôi tập trung tại các gia trại, trang trại; chăn nuôi an toàn sinh học gắn với bảo vệ môi trường và an toàn dịch bệnh. Cùng với đó là tận dụng chính sách hỗ trợ về khuyến công để tập trung phát triển ngành công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp từ nguồn nguyên liệu của huyện; tập trung bố trí vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia; thực hiện tốt các giải pháp quản lý thuế, rà soát các khoản thu, tránh nợ đọng, thất thoát nguồn thu…

Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo các bậc học; bảo đảm mọi người dân được tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế - dân số có chất lượng, thuận lợi. Huy động và sử dụng tốt các nguồn lực hỗ trợ cho giảm nghèo, lồng ghép có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu khác để tạo điều kiện cải thiện mức sống của dân cư trong vùng khó khăn, phát triển sản xuất và chống tái nghèo. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội…/.

Thu Cúc