PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/08/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Giai đoạn 2020-2025, phát triển sản phẩm nông, lâm trở thành hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm
Đây là một trong ba chương trình trọng tâm đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV thông qua và đưa vào Nghị quyết Đại hội để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Trong giai đoạn 2015-2020, lĩnh vực nông nghiệp của Pác Nặm đã đạt được một số kết quả nhất định, tạo tiền đề để giai đoạn tiếp theo huyện tiếp tục phát triển các sản phẩm nông - lâm nghiệp trở thành hàng hóa, qua đó góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao thu nhập cho Nhân dân trên địa bàn. Trong đó có một số diện tích trồng lúa, ngô kém hiệu quả đã được chuyển đổi sang cây trồng khác có giá trị kinh tế hơn như trồng gừng, nghệ, thuốc lá, rau, cỏ chăn nuôi...; hình thành các vùng sản xuất tập trung và áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh, tăng năng suất, chất lượng sản phẩm các loại cây trồng có thế mạnh (cây mận, lê, hồng không hạt), góp phần nâng diện tích trồng cây ăn quả lên 356 ha; tổng đàn gia súc, gia cầm đều đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện lần thứ III đề ra; số hộ chăn nuôi theo quy mô gia trại ngày càng tăng; toàn huyện trồng mới được 2.229 ha rừng…


Mô hình trồng mận tại xã Xuân La, huyện Pác Nặm

Phát huy những kết quả đã đạt được, Pác Nặm xác định một trong ba nhiệm vụ trọng tâm nhiệm kỳ 2020-2025 là: “Phát triển sản phẩm nông, lâm trở thành hàng hóa gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm”. Theo đó, đối với mỗi lĩnh vực, huyện đã đề ra những giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Huyện sẽ đẩy mạnh phát triển sản xuất, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và chỉ đạo thực hiện theo quy hoạch để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết đầu tư và tiêu thụ sản phẩm cho Nhân dân…

Trong đó, lĩnh vực trồng trọt, tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa, ngô kém hiệu quả, vùng không chủ động tưới tiêu, thường xuyên thiếu nước sang trồng các cây trồng có giá trị kinh tế phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của địa phương; chỉ đạo sản xuất theo hướng đầu tư thâm canh tăng năng suất, chất lượng, đáp ứng nhu cầu thị trường, tạo ra sản phẩm có giá trị, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đối với chăn nuôi, tập trung chỉ đạo phát triển đàn vật nuôi trên địa bàn huyện theo hướng gia trại, trang trại; chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh gắn với bảo vệ môi trường; thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi; đầu tư, nâng cấp các chợ buôn bán gia súc trên địa bàn huyện, đáp ứng nhu cầu trao đổi, mua bán hàng hóa của Nhân dân.

Trong lĩnh vực lâm nghiệp, đẩy mạnh công tác trồng rừng đảm bảo về chất lượng, hiệu quả, trong đó chú trọng công tác trồng lại rừng sau khai thác; tập trung trồng rừng gỗ lớn, có giá trị kinh tế cao; khuyến khích các mô hình liên doanh, liên kết giữa các chủ rừng với các tổ chức, doanh nghiệp thực hiện sản xuất theo chu trình khép kín từ khâu trồng rừng đến khai thác, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Đồng thời, huyện sẽ tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông, lâm nghiệp để nâng cao giá trị gia tăng, giảm giá thành và tăng tính cạnh tranh cho sản phẩm, tăng thu nhập cho người sản xuất; thực hiện tốt Đề án “Mỗi xã, phường một sản phẩm”, Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Từ nay đến năm 2025, cùng với tập trung thực hiện các giải pháp phát triển sản phẩm trở thành hàng hóa, huyện cũng sẽ chú trọng phát triển công nghiệp chế biến gắn với tiêu thụ sản phẩm. Theo đó, Pác Nặm ưu tiên phát triển ngành công nghiệp chế biến các sản phẩm nông, lâm nghiệp lợi thế của địa phương, trong đó, chế biến gỗ và các loại lâm sản sẽ là trọng tâm; huy động tốt mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thuận lợi cho ngành công nghiệp chế biến; xây dựng phương án, kế hoạch mở rộng các ngành nghề, dịch vụ, hoạt động sản xuất kinh doanh theo hướng liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm; tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện hoạt động trong lĩnh vực sản xuất; xây dựng và phát triển vùng nguyên liệu gắn với bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tập trung thực hiện tốt công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm…/.

Một số chỉ tiêu phấn đấu trong lĩnh vực nông - lâm nghiệp đã được Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Pác Nặm lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025 quyết nghị:

Chuyển đổi diện tích canh tác lúa, ngô kém hiệu quả sang trồng các cây trồng khác có giá trị kinh tế cao 250 ha;

Diện tích đất ruộng canh tác đạt 100 triệu đồng trên 300 ha;

Nâng diện tích cây trồng có lợi thế lên 600 ha, trong đó cây mận 400 ha, cây lê 50 ha, cây đào 50 ha; cây dược liệu 100 ha;

Tổng đàn đại gia súc (trâu, bò, ngựa) 21.000 con, đàn lợn 60.000 con, đàn gia cầm 250.000 con; nâng số hộ chăn nuôi với quy mô gia trại lên 150 hộ, quy mô trang trại 02 trở lên;

Diện tích trồng rừng 1.000 ha;

Có 05 sản phẩm được đánh giá xếp hạng đạt 03 sao trở lên.

 

Thu Cúc