PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Nhiều chuyển biến tích cực từ thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW
Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05-CT/TW), huyện Pác Nặm đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Tích cực học tập và xây dựng kế hoạch làm theo Bác

Để thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, trên cơ sở hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm đã tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện để quán triệt, triển khai Chỉ thị; chỉ đạo các chi, đảng bộ, thủ trưởng cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề học tập và làm theo Bác hằng năm đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên theo kế hoạch của tỉnh, của huyện.

Theo báo cáo của Huyện ủy Pác Nặm, trong 5 năm qua, việc tổ chức quán triệt, học tập các chuyên đề tại các chi, đảng bộ, cơ quan, đơn vị được thực hiện nghiêm túc, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên tham gia. Sau khi học tập chuyên đề, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đều viết bài thu hoạch về nhận thức của cá nhân trong việc học tập các chuyên đề; có 15.486 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký việc làm theo Bác.

Hàng năm, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và 100% các chi, đảng bộ xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể. Nội dung kế hoạch xác định được những vấn đề bức xúc nổi cộm, hạn chế, yếu kém ở cơ quan, đơn vị, địa phương để giải quyết dứt điểm; tập trung chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị.

Đối với cá nhân, trong 5 năm qua, đã có 15.486 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và đăng ký việc làm theo Bác. Mỗi cá nhân đều đăng ký làm theo Bác từ 3 việc làm trở lên phù hợp với vị trí công tác, nhiệm vụ được phân công phụ trách. Trong các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ, các chi, đảng bộ thường xuyên kiểm điểm việc đăng ký học tập làm theo Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đến cuối năm, các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề kiểm điểm, đánh giá kết quả đăng ký việc làm theo của từng cá nhân, tập thể, lấy kết quả đó làm cơ sở và là một trong các tiêu chí đánh giá xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức, tổ chức đảng trong năm.

Lựa chọn nội dung đột phá phù hợp

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, đảng bộ, chính quyền huyện Pác Nặm xác định nội dung đột phá là xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức “Nêu gương, nêu cao trách nhiệm, gắn bó với nhân dân”; xây dựng bộ máy chính quyền “Liêm chính, hành động, kiến tạo, phục vụ” theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Hàng năm, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém trong thực thi công vụ để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Cụ thể, năm 2016, Ban Thường vụ Huyện ủy đã lựa chọn giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc, hạn chế, yếu kém trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại Đảng bộ xã An Thắng về lãnh đạo công tác xây dựng Đảng; tại Đảng bộ xã Cao Tân về lãnh đạo công tác xây dựng nông thôn mới. Qua triển khai thực hiện và kiểm tra, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ ra những hạn chế, tồn tại và yêu cầu đảng bộ xã An Thắng và xã Cao Tân xây dựng giải pháp, thời gian thực hiện, khắc phục những hạn chế, tồn tại của Ban Chấp hành đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Năm 2018, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng kế hoạch làm theo Bác tập trung chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 15-NQ/HU ngày 13/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về nhiệm vụ năm 2018; về kiện toàn tổ chức bộ máy, thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế theo Đề án số 03-ĐA/TU ngày 10/5/2017 của Tỉnh ủy; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 2 xã (Bộc Bố, Giáo Hiệu) về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, công tác tuyên truyền, vận động việc thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. Theo đó, trong năm 2018, 26/33 chỉ tiêu kinh tế - xã hội của huyện đạt và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra; xây dựng nông thôn mới mỗi xã đều đạt 2 tiêu chí trở lên. Đối với 2 xã điểm, năm 2018, xã Bộc Bố đạt 6 tiêu chí, nâng tổng số đạt 16/19 tiêu chí; xã Giáo Hiệu đạt 5 tiêu chí, nâng tổng số đạt 14/19 tiêu chí…

Ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, trên địa bàn huyện Pác Nặm đã xuất hiện nhiều cách làm hay, sáng tạo, tạo sức lan tỏa gương “Người tốt - Việc tốt”. Có thể kể đến Chi bộ Văn phòng Huyện ủy đã huy động cán bộ, đảng viên phối hợp với Nhân dân ở thôn Nà Hin tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; vận động Nhân dân xây nhà tiêu, nhà xí, làm chuồng trại hợp vệ sinh; vận động đảng viên, đoàn viên Chi bộ đóng góp được hơn 57 triệu đồng, 103 ngày công hỗ trợ xã Giáo Hiệu làm đường giao thông nông thôn. Chi bộ Khuổi Ỏ thuộc Đảng bộ xã Nhạn Môn hằng năm chỉ đạo người dân sản xuất nông, lâm nghiệp đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu; không có người vi phạm lâm luật; thực hiện tốt Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, được Nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp gần 1.000 ngày công làm đường giao thông nông thôn với chiều dài hơn 2 km. Đảng bộ Công an huyện huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp tổng số tiền hơn 34 triệu đồng và 35 ngày công tham gia giúp đỡ nhân dân xã Bằng Thành xây dựng nông thôn mới... Trong 5 năm qua, toàn huyện đã có gần 50 tập thể, cá nhân được khen thưởng cấp tỉnh, huyện, trong đó có 2 cá nhân và 1 tập thể được nhận thư khen của Bí thư Tỉnh ủy.

Với những việc làm và hành động cụ thể, thiết thực trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW những năm qua đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong nhận thức và hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn huyện. Từ đó đã xuất hiện ngày càng nhiều những tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều mô hình mới, cách làm hay trong lao động sản xuất, công tác, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương./.

Hương Dịu