PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

28/10/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Pác Nặm: Phát huy vai trò các cấp Hội Nông dân trong xây dựng nông thôn mới
Xác định rõ người dân đóng vai trò chủ thể trong xây dựng nông thôn mới (NTM), các cấp Hội Nông dân huyện Pác Nặm đã tích cực vận động hội viên, nông dân phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Người dân xã Bằng Thành phát triển kinh tế từ lâm nghiệp

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Pác Nặm Dương Văn Dẻ, Hội Nông dân huyện hiện có 5.612 hội viên. Thời gian qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn huyện đã đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên về mục đích, ý nghĩa của chương trình xây dựng NTM, từ đó tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về thực hiện các chương trình, phần việc trong xây dựng NTM.

Nhằm giúp hội viên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, Hội Nông dân huyện đã chỉ đạo các cơ sở hội phát động Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” gắn với xây dựng NTM. Riêng năm 2022, toàn huyện có 429 hộ hội viên đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, trong đó có 1 hộ đăng ký đạt sản xuất kinh doanh giỏi cấp Trung ương, 33 hộ đăng ký cấp tỉnh. Cùng với đó, Hội Nông dân các cấp đã tập trung hỗ trợ, hướng dẫn hội viên xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình phát triển kinh tế có hiệu quả.

Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi (SXKD) được Hội Nông dân huyện quan tâm triển khai sâu rộng và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển. Từ đó đã xuất hiện nhiều gương nông dân SXKD giỏi, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để đầu tư, mở rộng SXKD như các hộ: Chu Văn Tranh (thôn Nà Pùng, xã Cổ Linh); Bàn Thị Nhạy (Phiêng Tạc, Nhạn Môn); Giàng Văn Tiến (Bản Đính, Nghiên Loan); Bàn Văn Lai (Khuổi Tuốn, Nghiên Loan)… Nhiều nông dân dám nghĩ, dám làm đã mạnh dạn xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế hộ, kinh tế trang trại, tổ hợp tác, hợp tác xã liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp Hội hỗ trợ, tư vấn, hướng dẫn hội viên nông dân thành lập mới được 45 tổ hợp tác với 690 thành viên; duy trì 2 hợp tác xã, góp phần liên kết, hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, giúp hội viên nông dân vượt qua khó khăn, ổn định đời sống, vươn lên làm giàu, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Mô hình chăn nuôi trang trại có hiệu quả tại xã Cổ Linh

Giúp hội viên có nguồn vốn phát triển sản xuất, các cấp Hội đã triển khai có hiệu quả nguồn vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân với tổng dư nợ đến thời điểm hiện nay gần 4 tỷ đồng; thực hiện chương trình ủy thác vay vốn Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ngân hàng Bưu điện Liên Việt với tổng dư nợ trên 82 tỷ đồng cho trên 1.500 lượt hộ hội viên vay vốn.

Hỗ trợ hội viên, nông dân tiếp cận khoa học, công nghệ ứng dụng vào sản xuất, các cấp Hội đã phối hợp với ngành chuyên môn tổ chức tập huấn kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi; tuyên truyền, vận động hội viên đẩy mạnh công tác phòng, chống rét, dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, tổ chức sản xuất và chăm sóc cây trồng vụ xuân đúng hướng dẫn của ngành nông nghiệp. Từ đầu năm 2022 đến nay, các cấp hội đã phối hợp tổ chức được 88 lớp tập huấn cho 5.336 hội viên; mở được 2 lớp dạy nghề ngắn hạn cho gần 70 hội viên nông dân xã Xuân La, Bộc Bố về trồng trọt, chăn nuôi, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất.

Cùng với việc tuyên truyền hội viên tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, các cấp Hội cũng tập trung tuyên truyền hội viên, nông dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; các nội dung về hương ước, quy ước của thôn, bản, xây dựng gia đình văn hóa, tham gia xây dựng thôn văn hóa, thực hiện nếp sống mới trong việc cưới, việc tang, lễ hội, góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần người dân nông thôn. Kết quả, đến năm 2022, các cấp Hội đã vận động được 4.976 hộ gia đình hội viên đăng ký gia đình văn hóa, đạt 100% kế hoạch.

Ngoài ra, các cấp Hội còn tích cực triển khai thực hiện công tác xã hội với nhiều hoạt động hiệu quả, thiết thực như tuyên truyền, vận động 5.535 hội viên, nông dân tham gia bảo hiểm y tế; vận động, hướng dẫn xây dựng mới và duy trì 71 mô hình “Sạch nhà tốt ruộng”; vận động cán bộ, hội viên, nông dân tích cực tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương...

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Pác Nặm tiếp tục đẩy mạnh vận động hội viên, nông dân xây dựng NTM. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cách thức tổ chức các phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm huy động hội viên, nông dân tham gia một cách chủ động, có trách nhiệm. Tăng cường các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ, dạy nghề cho hội viên, nông dân; đẩy mạnh vận động nông dân ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất... góp phần tăng thêm thu nhập, nâng cao đời sống của Nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển./.

Hương Dịu