PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/06/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020
Trên cơ sở kết quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh chỉ đạo các đơn vị, địa phương thực hiện quyết liệt hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các chỉ tiêu của kế hoạch năm 2020.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, trên cơ sở dự báo tình hình kinh tế - xã hội, thiên tai, dịch bệnh trong 6 tháng cuối năm, kịch bản tăng trưởng được xây dựng trong quý II/2020, cùng sự chỉ đạo quyết tâm của các cấp, các ngành, Ủy ban nhân dân tỉnh phấn đấu đạt kết quả cao nhất trong tăng trưởng, phát triển kinh tế xã hội. Đây là nhiệm vụ hằng đầu được UBND tỉnh đặt ra trong phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

Qua Báo cáo kết quả phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2020 và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Nghị quyết số  91/NQ-CP ngày 11/6/2020 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2020, trong thời gian tới, các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các Nghị quyết về nhiệm vụ năm 2020 của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Quyết định số 33/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng năm 2020; tăng cường thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế xã hội hướng tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Kạn lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025; đồng thời bám sát các chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, bảo đảm trật tự an toàn xã hội để duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế, phấn đấu thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra.

Các đơn vị. địa phương chủ động xây dựng các phương án, kịch bản bảo đảm mục tiêu tăng trưởng. Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư. Tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, bảo đảm an sinh xã hội, thúc đẩy đầu tư./.

Hà Hồng