PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

27/04/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân loại cấp độ dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tuần 17 (từ 18/4 - 24/4)
Theo đánh giá cấp độ dịch của Sở Y tế, trong tuần 17, từ ngày 18/4 - 24/4, Bắc Kạn không còn huyện, thành phố thuộc vùng đỏ.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đánh giá đối với cấp xã, hiện có 41 xã, thị trấn thuộc vùng xanh; có 42 xã, phường, thị trấn vùng vàng; 21 xã, thị trấn thuộc vùng cam và 4 xã thuộc vùng đỏ là Nhạn Môn, Bộc Bố (Pác Nặm); Quảng Bạch, Yên Mỹ (Chợ Đồn).

Đối với cấp huyện, hiện có 2 huyện Ba Bể, Chợ Đồn thuộc vùng xanh; 4 huyện, thành phố thuộc vùng vàng; 2 huyện thuộc vùng cam và không còn huyện vùng đỏ./.

Ngọc Tú