PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

19/01/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phân loại cấp độ dịch trên địa bàn tỉnh ngày 19/1
Ngày 19/1, tỉnh Bắc Kạn được phân loại ở cấp độ 1 trong phòng, chống Covid-19.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Đối với cấp huyện, thành phố Bắc Kạn đã giảm từ cấp độ 3 (ngày 18/1) xuống cấp độ 2; huyện Chợ Mới từ cấp độ 2 (ngày 18/1) giảm xuống cấp độ 1. Hiện cả tỉnh có 6 huyện ở cấp độ 1, thành phố Bắc Kạn ở cấp độ 2, không còn huyện ở cấp độ 3, huyện Na Rì cấp độ 4.

Đối với cấp xã, thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông) từ cấp độ 1 (ngày 18/1) lên cấp độ 3. Như vậy, toàn tỉnh có 91 xã cấp độ 1 (tăng 1 xã so với ngày 18/1); 12 xã cấp độ 2 (giảm 2 xã so với ngày 18/1); 2 xã ở cấp độ 3 là phường Huyền Tụng (thành phố Bắc Kạn) và thị trấn Phủ Thông (Bạch Thông); 3 xã ở cấp độ 4 gồm xã Hòa Mục (Chợ Mới), thị trấn Yến Lạc và xã Kim Lư (Na Rì)./.

Ngọc Tú