PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy hiệu quả chính sách tín dụng ở Chợ Mới
Sau 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ, tại huyện Chợ Mới đã có hàng chục nghìn lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách được vay vốn để tạo việc làm, mở rộng sản xuất, kinh doanh vươn lên phát triển kinh tế...

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Các tập thể, cá nhận nhận Giấy khen của Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam nhân dịp huyện Chợ Mới
tổng kết 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP

Xác định vai trò quan trọng của nguồn vốn ưu đãi trong phục vụ sản xuất, những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới đã tập trung huy động các nguồn vốn; triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách, góp phần thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, đời sống của người dân địa phương. Đơn vị đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các tổ chức chính trị, đoàn thể phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong thực hiện tín dụng chính sách, nhất là tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội đến đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Công tác phối hợp giữa chính quyền các địa phương, tổ chức nhận ủy thác vốn chính sách và Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Chợ Mới cũng được triển khai bài bản, từ việc hướng dẫn bình xét đối tượng vay vốn, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thu hồi nợ đến kỳ hạn, hướng dẫn đoàn viên, hội viên sử dụng vốn vay có hiệu quả; cho đến xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất, kinh doanh điển hình, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu.

Tính đến nay, Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện được 17 chương trình tín dụng ưu đãi. Tổng dư nợ đến thời điểm 30/6/2022 là hơn 361 tỷ đồng, tăng 350,2 tỷ đồng so với lúc nhận bàn giao. Trong đó, chương trình cho vay hộ nghèo dư nợ 81,2 tỷ đồng, tăng 73,9 tỷ đồng so với năm 2003, với 16.309 lượt hộ nghèo được vay vốn, góp phần giúp 5.660 hộ thoát nghèo. Các chương trình tín dụng chính sách khác còn giúp cho 13.736 lượt hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, hộ sản xuất, kinh doanh tại vùng khó khăn, hộ đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn được vay vốn ưu đãi đầu tư vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... góp phần tạo việc làm, cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống và vươn lên làm giàu.

Bên cạnh đó, vốn chính sách còn giúp 872 lượt hộ được vay vốn để sử dụng vào chi phí học tập; 156 học sinh, sinh viên được vay vốn mua máy tính, thiết bị học tập trực tuyến; tạo việc làm ổn định cho 2.139 lao động địa phương; giúp 8.156 hộ xây dựng, cải tạo 8.064 công trình nước sạch, 8.064 công trình vệ sinh; 339 hộ nghèo sửa chữa, làm được nhà mới; 124 lao động được vay vốn đi xuất khẩu lao động; 2 cơ sở giáo dục mầm non có kinh phí để tu sửa, đầu tư các thiết bị phòng chống dịch, thiết bị dạy học...

Ngoài ra, Ngân hàng CSXH huyện cũng đang tập trung triển khai cho vay ưu đãi theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ năm 2022 về Chương trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và các chương trình tín dụng hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Theo đó, có 3 doanh nghiệp được vay để trả lương ngừng việc cho 26 lao động phải ngừng việc do Covid-19.

Để triển khai thực hiện các chính sách tín dụng ưu đãi kịp thời, hiệu quả, đúng đối tượng, hỗ trợ người nghèo và các đối tượng chính sách khác vượt qua khó khăn do dịch Covid-19, góp phần phục hồi, phát triển kinh tế, Ngân hàng CSXH huyện đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tích cực rà soát đối tượng, xác định nhu cầu vốn, sẵn sàng giải ngân kịp thời khi được giao vốn; bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn lực của Nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Sau 20 năm triển khai Nghị định 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác, nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng giúp huyện Chợ Mới thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ giảm nghèo bền vững, tạo việc làm, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Để vốn tín dụng chính sách đến được đúng đối tượng thụ hưởng và phát huy hiệu quả, Ngân hàng CSXH huyện tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; chú trọng kiểm tra, giám sát tại cơ sở cũng như các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, sử dụng hiệu quả nguồn vốn; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; tư vấn, hướng dẫn người vay vốn mở rộng sản xuất, cách sử dụng vốn hiệu quả gắn với các mô hình kinh tế phù hợp điều kiện thực tế tại địa phương./.

Hương Lan