PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

07/09/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới
Thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã tập trung đổi mới nội dung và hình thức hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ mới.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

MTTQ các cấp làm tốt chức năng tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân (Ảnh: Cán bộ, công chức, viên chức
các cơ quan và Nhân dân tại Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập huyện Pác Nặm)

Đảng ta luôn xác định “đoàn kết” là giá trị cốt lõi và “đại đoàn kết toàn dân tộc” là đường lối chiến lược, là cội nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu của cách mạng Việt Nam. Với vai trò, trách nhiệm của mình, hệ thống MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn đã tích cực vận động Nhân dân đoàn kết, đồng thuận cùng với Đảng bộ, chính quyền đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đạt được những kết quả quan trọng, khá toàn diện. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động ngày càng đi vào cuộc sống, được đông đảo Nhân dân đồng tình hưởng ứng. Tiêu biểu như Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với thực hiện Phong trào “Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... được triển khai đồng bộ, sát thực tiễn và đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội trên địa bàn. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm là tập trung hướng về cơ sở, xây dựng hệ thống Mặt trận cơ sở mà nòng cốt là Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư nhằm phát huy tốt vai trò trong tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; tích cực, chủ động, đa dạng hình thức tập hợp, đoàn kết Nhân dân thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động.

Thực hiện phong trào thi đua “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, hằng năm, MTTQ các cấp đã vận động xây dựng Quỹ “Vì người nghèo”. Từ nguồn Quỹ này, MTTQ các cấp tập trung hỗ trợ xây mới và sửa chữa nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo; tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, bệnh nhân nghèo... góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, nhân lên những giá trị cao đẹp trong cộng đồng và bảo đảm an sinh xã hội tại địa phương.

Đặc biệt, năm 2020 và 2021, dịch Covid-19 bùng phát, là một thách thức an ninh phi truyền thống chưa từng có tiền lệ, tuy nhiên đây cũng là lúc khối đại đoàn kết toàn dân tộc được thể hiện rõ nét. Tình yêu thương, đùm bọc lẫn nhau của Nhân dân; tinh thần tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách, tính chất gắn kết cộng đồng được kế thừa, phát huy. Cùng với tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã vận động, tiếp nhận ủng hộ Quỹ phòng, chống Covid-19 với số tiền trên 9 tỷ đồng cùng nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm khác.

Trong đó, chia sẻ khó khăn với người dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh ra Lời kêu gọi và tổ chức phát động, vận động Nhân dân trên địa bàn tỉnh ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm. Chỉ trong vòng 5 ngày, từ ngày 23/8/2021 tới chiều ngày 27/8/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã tiếp nhận được trên 350 tấn hàng hóa các loại, với tổng giá trị trên 6,5 tỷ đồng. Kết quả đó thể hiện tinh thần đoàn kết, sẻ chia của Nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Kạn trong quá trình chung tay phòng, chống đại dịch; đồng thời khẳng định vai trò, vị trí của Mặt trận luôn là trung tâm tập hợp xây dựng khối đoàn kết toàn dân vững chắc. 

Đến nay, MTTQ các cấp ngày càng mở rộng thêm thành viên và tăng cường tập hợp, thu hút thêm nhiều đoàn viên, hội viên mới, góp phần tập hợp đông đảo các tầng lớp Nhân dân vào tổ chức, đồng thời luôn chú ý tới công tác vận động, phát huy vai trò các nhân sĩ, trí thức, người tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo trong công tác vận động, đoàn kết, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Những năm qua, MTTQ các cấp còn tổ chức tốt Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhiều nội dung, hình thức phong phú ở hầu khắp các khu dân cư trong toàn tỉnh nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11), khơi dậy, phát huy truyền thống đoàn kết, tạo sự gần gũi, gắn bó trong cộng đồng dân cư.

Đối với công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ các cấp trong tỉnh đã chủ động, tích cực tham gia góp ý xây dựng các chủ trương, chính sách; tham gia góp ý về sự lãnh đạo của cấp ủy, về đạo đức, lối sống, vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, góp phần xây dựng bộ máy tổ chức Đảng, chính quyền ở các cấp trong sạch, vững mạnh. Vận động Nhân dân phát huy tinh thần làm chủ trong việc xây dựng và bảo vệ Đảng; giám sát hoạt động của cấp ủy, chính quyền tại địa phương để kịp thời phát hiện những sai sót, khiếm khuyết trong công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, qua đó làm cho tổ chức đảng, chính quyền ngày càng liên hệ chặt chẽ với Nhân dân.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Kạn Đỗ Thị Minh Hoa, kết quả đạt được trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ đã khẳng định rõ vai trò của MTTQ các cấp trong tập hợp, xây dựng, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Để tiếp tục khơi dậy, phát huy và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới, MTTQ các cấp tỉnh Bắc Kạn sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân hiểu và thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước nói chung, về đại đoàn kết toàn dân tộc nói riêng. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức thành viên, trọng tâm là hướng về cơ sở; nắm rõ tình hình Nhân dân; chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra các nhiệm vụ tiếp tục triển khai có hiệu quả, trọng tâm, trọng điểm các phong trào thi đua, các cuộc vận động để góp phần thực hiện thắng lợi những nhiệm vụ lớn của tỉnh, đất nước. Trong đó, vận động Nhân dân thi đua lao động sản xuất, tích cực hưởng ứng các Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Bắc Kạn chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”... Duy trì, nhân rộng các điển hình tiên tiến, cách làm sáng tạo trong hệ thống MTTQ các cấp. Tập trung triển khai thực hiện Đề án của Ban Thường trực MTTQ tỉnh về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn”./.

Thu Trang