PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

02/11/2021
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã từng bước trở thành động lực phát triển kinh tế của tỉnh
Qua 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, với sự cố gắng, nỗ lực của cấp ủy, chính quyền các cấp cùng toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh, công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có bước phát triển và ngày càng đóng góp tích cực vào quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, thúc đẩy kinh tế hộ phát triển, đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, hằng năm, UBND tỉnh đã ban hành kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã; tổ chức triển khai chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã như: Hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã, hỗ trợ về vốn, giống, khoa học kỹ thuật, xúc tiến thương mại, hỗ trợ đào tạo tập huấn; hỗ trợ lãi suất đầu tư, miễn giảm một số loại thuế; chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực trẻ làm việc tại các hợp tác xã…

Từ năm 2013 đến nay, tỉnh đã tổ chức 94 lớp đào tạo, bồi dưỡng cho trên 70% cán bộ quản lý 3 chức danh và trên 50% thành viên, cán bộ kỹ thuật làm việc trong các hợp tác xã. Nội dung tập huấn tập trung vào Luật Hợp tác xã 2012 và tổ chức lại hoạt động theo Luật Hợp tác xã.

Tỉnh đã quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường. Đồng thời hỗ trợ các hợp tác xã nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng giá trị, chất lượng sản phẩm hàng hóa đáp ứng yêu cầu thị trường thông qua các chương trình hỗ trợ, lớp tập huấn; hỗ trợ hợp tác xã tham gia 8 sự kiện kết nối cung - cầu các sản phẩm miến dong, bí xanh thơm, hồng không hạt, quýt Bắc Kạn... tổ chức trong và ngoài tỉnh. Thông qua các hoạt động, hợp tác xã đã tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm.

Cùng với đó có 62 hợp tác xã được hỗ trợ trang thiết bị, máy móc, với kinh phí hỗ trợ 12.217 triệu đồng. Các hợp tác xã được hỗ trợ chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chế biến dong riềng, lâm sản; có 22 lượt hợp tác xã được tham gia thực hiện công trình, dự án thuộc chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội, với kinh phí trên 25 tỷ đồng. Ngoài ra, có 63 lượt hợp tác xã được tiếp cận nguồn vốn hỗ trợ từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới…

Bên cạnh đó, tỉnh cũng tích cực tuyên truyền, vận động thành viên tham gia hợp tác xã; tổ chức hướng dẫn, tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý để thành lập hợp tác xã. Nhờ vậy, trong giai đoạn này, toàn tỉnh đã thành lập mới được 353 hợp tác xã.

Sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, UBND tỉnh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn tổ chức lại hoạt động cho các hợp tác xã theo quy định. Đến tháng 6/2016, có 100% hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã chuyển đổi, tổ chức lại hoạt động theo quy định; đối với hợp tác xã không đủ điều kiện hoạt động đã được hướng dẫn giải thể. Tỉnh đã hỗ trợ 100% kinh phí cho các hợp tác xã tổ chức lại, hỗ trợ 50% kinh phí cho các hợp tác xã giải thể.

Hiện nay, 100% hợp tác xã hoạt động theo mô hình hợp tác xã kiểu mới; có 18 mô hình hợp tác xã tiêu biểu sản xuất kinh doanh theo chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của địa phương, các hợp tác xã khi thực hiện mô hình này cơ bản làm rất tốt các khâu trong sản xuất như dịch vụ đầu vào, đầu ra, tập huấn kỹ thuật...

Việc đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể gắn với Chương trình “Mỗi xã phường một sản phẩm” đã mang lại diện mạo mới cho sản phẩm của các hợp tác xã về cả chất lượng, hình thức và số lượng; các sản phẩm phong phú, đa dạng, được người tiêu dùng đánh giá cao. Thông qua Chương trình, đã có 58 hợp tác xã với 94 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm OCOP, chiếm 72% tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh, trong đó, sản phẩm Miến dong của Hợp tác xã Tài Hoan đạt OCOP 5 sao quốc gia, đã được xuất khẩu sang Cộng hòa Séc.

Sau 20 năm triển khai Nghị quyết, cán bộ, đảng viên và Nhân dân đã nhận thức rõ về vai trò, vị trí, yêu cầu khách quan phát triển hợp tác xã trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nắm vững về mô hình hợp tác xã kiểu mới. Nhân dân tin tưởng vào chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể. Công tác phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã đã có những chuyển biến tích cực, số tổ hợp tác hoạt động hiệu quả tăng dần; các hợp tác xã thành lập mới tăng về số lượng với các mô hình phát triển đa dạng. Kinh tế tập thể đã khắc phục được một phần tình trạng yếu kém, được củng cố một bước về tổ chức, nâng cao năng lực nội tại, tích lũy đầu tư phát triển, đáp ứng ngày càng nhiều hơn nhu cầu lợi ích của thành viên. Số hợp tác xã sản xuất, kinh doanh có lãi tăng dần. Đến nay, khu vực kinh tế tập thể của tỉnh bước đầu đã đạt được một số kết quả tích cực; các hợp tác xã đã khẳng định vai trò, vị trí trong việc đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh, giải quyết việc làm và giảm nghèo bền vững, đặc biệt góp phần hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.

Thanh Thuyên