PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

01/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn
Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông vừa ký Quyết định số 1015/QĐ-BGTVT phê duyệt nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng tuyến Chợ Mới - Bắc Kạn của Ban Quản lý dự án 2 thực hiện tại thành phố Bắc Kạn và huyện Chợ Mới, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Chủ dự án (Ban Quản lý dự án 2) có trách nhiệm: Niêm yết công khai quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật; thực hiện nghiêm túc nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt tại Quyết định. 

Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường của Dự án.

BH