PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

23/02/2023
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (số 08, 10 và 12) Dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn
Ngày 22/2/2023, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu (số 08, 10 và 12) Dự án đường vào hồ Nặm Cắt, thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức nhà thầu

Đã phê duyệt tại Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh

Nội dung điều chỉnh

1

Gói thầu số 08: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán

Quý IV năm 2022

Quý I năm 2023

2

Gói thầu số 10: Cắm cọc giải phóng mặt bằng

Quý IV năm 2022

Quý I năm 2023

3

Gói thầu số 12: Tư vấn thẩm tra phương án, dự toán di chuyển hệ thống điện

Quý IV năm 2022

Quý I năm 2023

Các nội dung khác không điều chỉnh thực hiện theo Quyết định số 2224/QĐ-UBND ngày 17/11/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn.

UBND thành phố Bắc Kạn (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền