PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị
Ngày 4/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1469/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất Trường Trung cấp Y tế Bắc Kạn thành cơ sở điều trị.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nội dung theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 3/6/2022

Nội dung điều chỉnh

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

1

Gói thầu số 07: Thi công xây dựng + cung cấp, lắp đặt thiết bị

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

2

Gói thầu số 08: Cung cấp + lắp đặt trang thiết bị Khí y tế

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

3

Gói thầu số 09: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT gói thầu cung cấp + lắp đặt trang thiết bị Khí y tế

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

4

Gói thầu số 11: Tư vấn giám sát cung cấp, lắp đặt trang thiết bị Khí y tế

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

5

Gói thầu số 12: Bảo hiểm công trình

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 965/QĐ-UBND ngày 3/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt./.

Bế Hiền