PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

05/08/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh
Ngày 5/8/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1476/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp các trường học trên địa bàn tỉnh.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung điều chỉnh cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nội dung theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 6/6/2022

Nội dung điều chỉnh

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

1

Gói thầu số 08: Thi công xây dựng Trường Tiểu học và THCS Yên Thịnh, huyện Chợ Đồn

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

2

Gói thầu số 09: Thi công xây dựng Trường Mầm non Phương Viên, huyện Chợ Đồn

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

3

Gói thầu số 10: Thi công xây dựng Trường Tiểu học và THCS Lương Bằng, huyện Chợ Đồn

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

4

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng Trường Mầm non Bằng Lãng, huyện Chợ Đồn

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

5

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng Trường PTDT nội trú THCS Chợ Mới, Trường Tiểu học Thanh Vận, huyện Chợ Mới

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

6

Gói thầu số 14: Thi công xây dựng Trường Mầm non Yên Hân, huyện Chợ Mới

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

7

Gói thầu số 15: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Yên Hân, huyện Chợ Mới

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

8

Gói thầu số 16: Thi công xây dựng Trường Tiểu học và THCS Văn Lang, Trường Tiểu học và THCS Liêm Thủy, huyện Na Rì

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

9

Gói thầu số 18: Thi công xây dựng Trường Tiểu học và THCS Sỹ Bình, huyện Bạch Thông

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

10

Gói thầu số 19: Thi công xây dựng Trường THCS Quân Hà, huyện Bạch Thông

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

11

Gói thầu số 20: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Quảng Khê, huyện Ba Bể

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

12

Gói thầu số 21: Thi công xây dựng Trường Tiểu học Thuần Mang, huyện Ngân Sơn

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

13

Gói thầu số 23: Bảo hiểm công trình

Quý II năm 2022

Quý III năm 2022

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Quyết định số 985/QĐ-UBND ngày 6/6/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt./.

Bế Hiền