PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

26/12/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin dịch vụ năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn
Ngày 23/12/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 2516/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin dịch vụ năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Theo đó, điều chỉnh hình thức lựa chọn nhà thầu từ “Chào hàng cạnh tranh thông thường trong nước xét theo từng phần của gói thầu, không qua mạng” thành “Đấu thầu rộng rãi trong nước xét theo từng phần của gói thầu, đấu thầu qua mạng”.

Điều chỉnh phương thức lựa chọn nhà thầu từ “Một giai đoạn một túi hồ sơ” thành “Một giai đoạn hai túi hồ sơ”.

Điều chỉnh thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu từ “Tháng 12/2022” thành “Tháng 01/2023”.

Các nội dung khác không điều chỉnh, thực hiện theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua vắc xin dịch vụ năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bắc Kạn đã phê duyệt tại Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 16/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn./.

Hồng Nhung