PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

20/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn
Ngày 19/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quang Tuyên ký ban hành Quyết định số 1333/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc công trình “Xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)” thuộc dự án “Hạ tầng cơ bản phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn” - Tiểu dự án tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

TT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện

1

Gói thầu số 68: Tư vấn lập HSMT các gói thầu TVTKBVTC-DT, TVGS, thi công xây lắp Công trình Xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

 

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

2

Gói thầu số 69: Tư vấn lập nhiệm vụ khảo sát và khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

15 ngày

3

Gói thầu số 70: Tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

4

Gói thầu số 71: Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công - dự toán công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

5

Gói thầu số 72: Tư vấn lập báo cáo hiện trạng rừng bị ảnh hưởng bởi công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

 

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

6

Gói thầu số 73: Tư vấn lập IEE, REMDP, uREMDP, thực hiện EMP, GAP, ATGT cho công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

06 tháng

7

Gói thầu số 74: Thi công rà phá bom mìn vật nổ công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

25 ngày

8

Gói thầu số 75: Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

25 ngày

9

Gói thầu số 76: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

06 tháng

10

Gói thầu số 77: Tư vấn kiểm định chất lượng công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước

Quý IV năm 2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

01 tháng

11

Gói thầu số 78: Thi công xây lắp công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Vốn vay ADB và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng theo đơn giá cố định

06 tháng

12

Gói thầu số 79: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán thi công di chuyển hệ thống điện phục vụ GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

 

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

13

Gói thầu số 80: Tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập phương án - dự toán thi công di chuyển hệ thống điện công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

14

Gói thầu số 81: Tư vấn khảo sát, lập phương án - dự toán thi công di chuyển hệ thống mạng cáp viễn thông phục vụ GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

10 ngày

15

Gói thầu số 82: Tư vấn giám sát công tác khảo sát phục vụ lập phương án - dự toán thi công di chuyển hệ thống mạng cáp viễn thông công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam

 

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

07 ngày

16

Gói thầu số 83: Thi công di chuyển hệ thống điện, mạng cáp viễn thông phục vụ GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

06 tháng

17

Gói thầu số 84: Tư vấn giám sát thi công di chuyển hệ thống điện, mạng cáp viễn thông phục vụ GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Chỉ định thầu

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

06 tháng

18

Gói thầu số 85: Khảo sát, đo đạc lập bản đồ trích đo địa chính phục vụ GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

02 tháng

19

Gói thầu số 86: Tư vấn khảo sát, lập phương án và cắm cọc GPMB công trình xây dựng cầu Cốc Phát và cải tạo đường tỉnh ĐT258B, tỉnh Bắc Kạn (đoạn Ba Bể - Pác Nặm)

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

Quý III năm 2022

Hợp đồng trọn gói

01 tháng

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./.

Bế Hiền