PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

22/07/2022
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng người có công
Ngày 21/7/2022, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng ký ban hành Quyết định số 1348/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Công trình cải tạo, nâng cấp, sửa chữa Trung tâm Điều dưỡng người có công.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Nguồn thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và nguồn sự nghiệp kinh tế tỉnh điều hành

Chào hàng cạnh tranh, qua mạng

Quý III/2022

Trọn gói

140

ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

140

ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn lập E-HSYC, đánh giá E-HSĐX gói thầu thi công xây lắp

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

45

ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn thẩm định E-HSYC, kết quả lựa nhà thầu gói thầu thi công xây lắp

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

40

ngày

5

Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý III/2022

Trọn gói

140

 ngày

Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (Chủ đầu tư) chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt; chịu trách nhiệm về tính chính xác của số lượng, khối lượng các công việc đối với các gói thầu; đảm bảo tính đúng, tính đủ, tiết kiệm, hiệu quả đầu tư và đúng quy định hiện hành của Nhà nước./.

Bế Hiền