PublishingPortal - Block_BanTin_Toolbar

16/09/2020
Tăng cỡ chữ Giảm cỡ chữ
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà ở bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cao Tân
Ngày 14/9/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1654/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, nâng cấp nhà ở bán trú Trường Phổ thông dân tộc bán trú THCS Cao Tân, huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn.

 PublishingPortal - Block_BanTin_ViewData

Nội dung cụ thể như sau:

STT

Tên gói thầu

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

 

Gói thầu số 01: Thi công xây lắp

Vốn trung ương hỗ trợ có mục tiêu và nguồn vốn đối ứng của địa phương

Đấu thầu rộng rãi trong nước qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Quý IV năm 2020

Trọn gói

150 ngày

2

Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSDT xây lắp

Chỉ định thầu

Quý III năm 2020

Trọn gói

30 ngày

3

Gói thầu số 03: Tư vấn quản lý dự án

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2020

Trọn gói

180 ngày

4

Gói thầu số 04: Tư vấn giám sát thi công xây lắp

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2020

Trọn gói

150 ngày

5

Gói thầu số 05: Bảo hiểm công trình

Chỉ định thầu

Quý IV năm 2020

Trọn gói

150 ngày

Sở Giáo dục và Đào tạo (chủ đầu tư), chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành./. 

Bế Hiền